Xin ý kiến về 5 nhóm vấn đề lớn của dự thảo Luật Đầu tư công

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), căn cứ các ý kiến của đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII về dự thảo Luật Đầu tư công, Bộ đã phối hợp với Thường trực Ủy ban Kinh tế (UBKT) của Quốc hội nghiên cứu, dự kiến các nội dung tiếp thu giải trình để chuẩn bị báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH).

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), căn cứ các ý kiến của đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII về dự thảo Luật Đầu tư công, Bộ đã phối hợp với Thường trực Ủy ban Kinh tế (UBKT) của Quốc hội nghiên cứu, dự kiến các nội dung tiếp thu giải trình để chuẩn bị báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH). 

IMG

Các nội dung về dự thảo Luật Đầu tư công dự kiến xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã được thống nhất tại Hội nghị diễn ra vào ngày 17/1/2014

Ảnh: Lê Tiên

Theo đó, dự kiến các nhóm vấn đề lớn xin ý kiến UBTVQH là: Phạm vi điều chỉnh Luật Đầu tư công và mối quan hệ với các Luật khác; Bố cục sắp xếp thứ tự giữa Chương II về chương trình đầu tư và lập, thẩm định, phê duyệt các chương trình, dự án đầu tư công và Chương III về Kế hoạch đầu tư công; Các quy định liên quan đến các dự án đối tác công - tư (PPP); Phân cấp thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư, phân loại dự án nhóm A, nhóm B, nhóm C; Kế hoạch đầu tư trung hạn. 

 

Về phạm vi điều chỉnh, quan điểm của Ban soạn thảo là Luật Đầu tư công quy định việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; quản lý nhà nước về đầu tư công; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư công. Đối tượng áp dụng Luật bao gồm các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư công, quản lý và sử dụng vốn đầu tư công trên lãnh thổ Việt Nam và tại nước ngoài. Với quy định này, việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư công có liên quan đến các tổ chức, cá nhân, bao gồm cả các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân sử dụng vốn đầu tư công đều chịu sự điều chỉnh của Luật này. 

 

Về mối quan hệ với các Luật khác, ban soạn thảo cho biết, các quy định có liên quan trực tiếp đến quản lý dự án được chế định trong Luật Xây dựng (sửa đổi) do Bộ Xây dựng soạn thảo. Các quy định về quản lý vốn đầu tư của doanh nghiệp nhà nước được chế định trong dự thảo Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo. Về quản lý dự án sau đầu tư đã được chế định trong Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Luật Đầu tư công chỉ bám sát vào các vấn đề liên quan dến quản lý và sử dụng vốn đầu tư công, lập, theo dõi và đánh giá kế hoạch đầu tư công. 

 

Về hình thức đầu tư PPP, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, trong dự thảo Luật đã quy định riêng một số nội dung cụ thể cho các dự án đầu tư theo hình thức này tại 8 điều. 

 

Về kế hoạch đầu tư trung hạn, đa số ý kiến thống nhất với dự thảo Luật, một số ý kiến đề nghị phải có kế hoạch đầu tư dài hạn để bảo đảm các dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A được bố trí đủ vốn để thực hiện. Ban soạn thảo cho rằng, không chỉ các dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm B, nhóm C cũng có thể phải được thực hiện gối đầu từ kế hoạch đầu tư giai đoạn này sang kế hoạch giai đoạn khác. Nếu ban hành kế hoạch đầu tư dài hạn 10 năm thì việc dự báo khả năng cân đối vốn cũng như xác định danh mục dự án sẽ gặp nhiều khó khăn. Do đó, việc xây dựng kế hoạch đầu tư trung hạn cho giai đoạn 5 năm trong Dự thảo là phù hợp, có thể bổ sung thêm quy định về nguyên tắc bố trí vốn đối với các dự án đã được đưa vào kế hoạch thì phải bảo đảm cân đối đủ nguồn vốn để thực hiện…

 

Các vấn đề lớn dự kiến xin ý kiến UBTVQH nêu trên đã được cơ quan chủ trì soạn thảo là Bộ KH&ĐT, cơ quan thẩm tra là UBKT của Quốc hội và nhiều đơn vị liên quan thống nhất tại Hội nghị thảo luận các nội dung xin ý kiến UBTVQH, hoàn thiện Luật Đầu tư công do UBKT và Bộ KH&ĐT tổ chức cuối tuần qua. 

 

Cũng tại Hội nghị này, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Bùi Quang Vinh khẳng định, 4 dự thảo nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công, gồm: dự thảo Nghị định Kế hoạch đầu tư trung hạn và hàng năm, dự thảo Nghị định về giám sát và đánh giá đầu tư, dự thảo Nghị định về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, dự thảo Nghị định về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư đang được làm song song với Luật. Bộ KH&ĐT đảm bảo dự thảo các nghị định này sẽ hoàn thành trong năm 2014 một cách có chất lượng để có căn cứ pháp lý triển khai nhanh Luật Đầu tư công khi được thông qua. 

Việt Thắng

ngocthanh