Xây dựng Nghị định về tiền lương trong đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích để đặt hàng, đấu thầu

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh về xác định chi phí tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng ngân sách nhà nước (do Nhà nước đặt hàng).

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh về xác định chi phí tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng ngân sách nhà nước (do Nhà nước đặt hàng).

 

Theo đó, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh giao Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo thẩm quyền thực hiện rà soát, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thay thế định mức kinh tế - kỹ thuật đã lạc hậu (trong đó có định mức lao động) để bảo đảm phù hợp với tổ chức sản xuất, sự phát triển của khoa học, công nghệ, tiêu chuẩn lao động và chính sách tiền lương hiện hành. Thời hạn hoàn thành là trước ngày 30/9/2015.

 

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng Nghị định quy định về chi phí tiền lương trong đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích để đặt hàng, đấu thầu trình Chính phủ xem xét, ban hành trong quý III/2015.

 

Trong thời gian Chính phủ chưa ban hành Nghị định này, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan hướng dẫn chi phí tiền lương đầu vào trong đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích đối với đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp trên cơ sở hệ số lương cấp bậc bình quân trong định mức kinh tế - kỹ thuật do các Bộ ban hành, mức lương cơ sở và hệ số điều chỉnh tăng thêm phù hợp với mức tiền lương trên thị trường lao động ở từng vùng, đảm bảo nguyên tắc thống nhất chung trong tính toán chi phí tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích ở đầu vào.

Bích Thảo

ngocthanh