Xây dựng Báo cáo “Việt Nam 2035”

Thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ giao, hiện Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức xây dựng Báo cáo “Việt Nam 2035” với mục tiêu nhằm phục vụ xây dựng văn kiện Đại hội XII của Đảng,

Thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ giao, hiện Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức xây dựng Báo cáo “Việt Nam 2035” với mục tiêu nhằm phục vụ xây dựng văn kiện Đại hội XII của Đảng, đồng thời cung cấp những căn cứ khoa học và thực tiễn (trong nước và nước ngoài) cho Chính phủ để xây dựng các quyết sách về phát triển kinh tế - xã hội trong các giai đoạn tiếp theo.

 

Hiện nay, trang thông tin điện tử Báo cáo “Việt Nam 2035” đã được xây dựng với nhiều nội dung nhằm cung cấp thông tin về tiến trình xây dựng Báo cáo và thu hút sự quan tâm, tham gia đề xuất, đóng góp ý kiến của đông đảo công chúng. 

 

Trang thông tin điện tử này được đặt tại địa chỉ http://dsi.mpi.gov.vn/vietnam2035.

 Tuấn Dũng

ngocthanh