Vì sao cần phải tái cơ cấu chức năng và quyền lực cho Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia?

Ông Vũ Viết Ngoạn, Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia: Thời gian vừa qua, hiệu quả giám sát tài chính của Việt Nam còn bộc lộ nhiều yếu kém, thiếu sự giám sát hữu hiệu các rủi ro, đầu tư chéo giữa các thị trường tài chính…

IMG

Ông Vũ Viết Ngoạn, Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia:

Thời gian vừa qua, hiệu quả giám sát tài chính của Việt Nam còn bộc lộ nhiều yếu kém, thiếu sự giám sát hữu hiệu các rủi ro, đầu tư chéo giữa các thị trường tài chính… Trong khi đó, cơ sở pháp lý cho hoạt động giám sát tài chính đối với các tổ chức tài chính như ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán còn chứa đựng bất cập. Tính đến thời điểm này, Việt Nam chưa có một đơn vị nào đứng ra kết nối giữa cơ quan giám sát lĩnh vực tài chính. Do đó cần sớm tái cơ cấu chức năng cho UBGSTCQG để công tác giám sát tài chính đạt hiệu quả cao hơn.

IMG

Ông Nguyễn Đại Lai, Ngân hàng Nhà nước:

Theo chức năng nhiệm vụ thì UBGSTCQG là cơ quan tham mưu, tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ trong việc điều phối hoạt động tài chính tiền tệ quốc gia, giám sát hợp nhất hoạt động của các tổ chức tín dụng tài chính; giám sát mọi hoạt động của các tổ chức tín dụng, do vậy, cần phải tái cơ cấu việc giám sát tài chính ở Việt Nam. Việc tái cơ cấu này theo hướng tăng cường địa vị pháp lý và quyền lực cho cơ quan giám sát tài chính quốc gia thay vì cơ chế hoạt động chỉ thấy nặng về nhiệm vụ, mà không có quyền lực và địa vị pháp lý.

Trung Hiếu - Ảnh QV

trungnam