Ưu tiên vốn TPCP hỗ trợ xã điểm, xã khó khăn xây dựng nông thôn mới

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định giao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kế hoạch vốn trái phiếu chính phủ (TPCP) năm 2015 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định giao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kế hoạch vốn trái phiếu chính phủ (TPCP) năm 2015 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

IMG

Các xã phấn đấu đạt chuẩn giai đoạn 2014 - 2016 sẽ được ưu tiên vốn hỗ trợ với mức bố trí vốn hỗ trợ đầu tư bình quân gấp khoảng 1,6 lần cho các xã không thuộc đối tượng ưu tiên

 Ảnh: Tiên Giang

Trong đó, ưu tiên vốn hỗ trợ cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu theo Quyết định số 2405/QĐ-TTg ngày 10/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 1/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ; các xã nghèo thuộc huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP; huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư kết cấu hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP; các huyện miền núi của các tỉnh giáp Tây Nguyên, vùng Đồng bằng sông Cửu Long và các vùng còn lại. Các xã nghèo được hỗ trợ theo đúng tinh thần Nghị quyết số 65/2013/QH13 ngày 28/11/2013 của Quốc hội khóa XIII. 

 

8 xã điểm theo chỉ đạo của Trung ương cũng thuộc đối tượng được ưu tiên hỗ trợ. 

 

Mức bố trí vốn hỗ trợ đầu tư bình quân cho các xã nêu trên tối thiểu gấp 2 lần cho các xã không thuộc đối tượng ưu tiên. Đối với các địa phương bố trí kế hoạch vốn TPCP năm 2014 chưa đúng Nghị quyết số 65/2013/QH13 và Quyết định số 195/QĐ-TTg ngày 25/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ phải điều chỉnh bố trí năm 2015 bù lại để bảo đảm thực hiện Nghị quyết Quốc hội và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó, các xã phấn đấu đạt chuẩn giai đoạn 2014 - 2016 cũng được ưu tiên vốn hỗ trợ với mức bố trí vốn hỗ trợ đầu tư bình quân gấp khoảng 1,6 lần cho các xã không thuộc đối tượng ưu tiên.

 

Mức bố trí vốn cụ thể cho từng xã do UBND cấp tỉnh xây dựng và trình HĐND xem xét, quyết định theo quy định.

 

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyết định giao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kế hoạch vốn TPCP năm 2015 kèm chỉ tiêu, nhiệm vụ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trước ngày 27/1/2015; đồng thời thu hồi số vốn các địa phương đã ứng trước kế hoạch năm 2015 theo Văn bản số 2230/TTg-KTTH ngày 6/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Thời gian thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn TPCP kế hoạch năm 2015 đến ngày 30/6/2016.

Thủy Dung

ngocthanh