Ưu tiên chi đầu tư phát triển dự án có thể hoàn thành trong năm 2013

Đây là một trong những nội dung của Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương (NSTW) năm 2013 được Quốc hội thông qua vào sáng ngày 15/11.

Đây là một trong những nội dung của Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương (NSTW) năm 2013 được Quốc hội thông qua vào sáng ngày 15/11. 

 

Theo đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ NSTW năm 2013 với 90,96% số phiếu tán thành. Trong đó, tổng số thu NSTW là 519,836 nghìn tỷ đồng và ngân sách địa phương là 296,164 nghìn tỷ đồng; còn tổng số chi ngân sách là 681,836 nghìn tỷ đồng, trong đó đã bao gồm NSTW bổ sung có mục tiêu cho địa phương. Qua đó, Quốc hội giao Chính phủ phân bổ NSTW cho các Bộ, ngành, địa phương trực thuộc Trung ương theo đúng quy định và chỉ đạo các Bộ, ngành địa phương dự toán thu - chi ngân sách trên địa bàn. Dự toán ngân sách phải được thực hiện công khai theo quy định và Chính phủ có trách nhiệm báo cáo Quốc hội về tiến độ, kết quả phân bổ và giao dự toán ngân sách tại Kỳ họp tới. 

 

Đối với các Chương trình mục tiêu quốc gia, Quốc hội cũng yêu cầu Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước ngày 31/12 tới sau khi rà soát lại nội dung, nhiệm vụ và các dự án thành phần, xây dựng phương án phân bổ ngân sách cụ thể cho từng chương trình. Đặc biệt, việc phân bổ chi đầu tư phát triển của các Bộ, ngành, địa phương phải đảm bảo tập trung ưu tiên trả nợ xây dựng cơ bản và các công trình có dự án có khả năng hoàn thành trong năm 2013. Hạn chế tối đa khởi công dự án mới, bố trí hoàn trả vốn ngân sách ứng trước, đảm bảo đủ vốn đối ứng cho dự án có sử dụng vốn hỗ trợ ODA. Tất cả phải thực hiện đúng dự toán được giao, chỉ có các công trình, dự án đầu tư thực sự cấp bách mới được ứng trước vốn.

 

Đồng thời, Chính phủ phải kiểm soát chặt chẽ các khoản dự toán chi đầu tư phát triển giao cho các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước tổ chức thực hiện, đảm bảo hiệu quả, chống thất thoát, lãng phí. 

Lê Xuân

 

ngocthanh