Triển khai Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội các tháng cuối năm 2013 và năm 2014

Ngày 9/8/2013, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội trong các tháng cuối năm 2013 và năm 2014. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì Hội nghị.

Ngày 9/8/2013, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội trong các tháng cuối năm 2013 và năm 2014. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì Hội nghị. 

 

Theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh công bố tại Hội nghị, 15 phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra từ tháng 7/2013 đến tháng 12/2014 cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng, ý kiến còn khác nhau của nhiều dự án luật, dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết,… Trong đó, dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi) đã được cho ý kiến tại Phiên họp tháng 7/2013 và sẽ tiếp tục được cho ý kiến tại phiên họp UBTVQH tháng 9/2013 trước khi trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 6. 

 

Trước đó, tại Nghị quyết số 45/2013/QH13 ngày 18/6/2013 về Điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2013 và chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014, Quốc hội đã thông qua Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014. 

 

Theo đó, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 14 dự án, trong đó có Luật Đầu tư công…; cho ý kiến 15 dự án, trong đó có Luật Đầu tư (sửa đổi), Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)... 

 

Tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 16 dự án, trong đó có Luật Đầu tư (sửa đổi), Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)…; cho ý kiến 11 dự án, trong đó có Luật Thống kê (sửa đổi)…

V. Thắng

ngocthanh