TP.HCM: Năm 2015 sẽ đẩy nhanh thanh tra diện rộng nợ đọng vốn xây dựng cơ bản

Báo cáo Kết quả thanh tra, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo quý IV/2014 trên địa bàn TP.HCM cho biết, về thanh tra hành chính, trong quý IV/2014, toàn Thành phố đã thực hiện 125 cuộc thanh tra, trong đó có 81 cuộc thanh tra từ quý III chuyển sang và 44 cuộc thanh tra triển khai trong quý IV tại 207 đơn vị. Trong đó, có 72 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 49 cuộc đột xuất. 100 cuộc đã ban hành kết luận thanh tra và 25 cuộc đang tiếp tục thực hiện.

Báo cáo Kết quả thanh tra, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo quý IV/2014 trên địa bàn TP.HCM cho biết, về thanh tra hành chính, trong quý IV/2014, toàn Thành phố đã thực hiện 125 cuộc thanh tra, trong đó có 81 cuộc thanh tra từ quý III chuyển sang và 44 cuộc thanh tra triển khai trong quý IV tại 207 đơn vị. Trong đó, có 72 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 49 cuộc đột xuất. 100 cuộc đã ban hành kết luận thanh tra và 25 cuộc đang tiếp tục thực hiện. 

 

Qua thanh tra, Thành phố đã phát hiện 22/207 đơn vị có sai phạm; sai phạm về kinh tế là 58.587.751.432 đồng; đã kiến nghị thu hồi 54.083.480.776 đồng; kiến nghị xử lý khác là 4.516.160.556 đồng; kiến nghị xử lý hành chính 9 tập thể và 22 cá nhân. Cơ quan thanh tra đã thu hồi nộp ngân sách nhà nước 52.475.308.901 đồng.

 

Về kết quả thanh tra lĩnh vực quản lý, thực hiện dự án đầu tư xây dựng, toàn Thành phố đã triển khai 37 cuộc tại 80 đơn vị, đã ban hành kết luận thanh tra 31 cuộc. Qua thanh tra phát hiện sai phạm 463.018.064 đồng; kiến nghị thu hồi 149.419.000 đồng, kiến nghị xử lý khác 313.599.064 đồng. Lĩnh vực quản lý và sử dụng tài chính, ngân sách có 30 cuộc thanh tra tại 40 đơn vị, đã ban hành kết luận thanh tra 28 cuộc. Lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai có 23 cuộc tại 30 đơn vị và đã ban hành kết luận thanh tra 15 cuộc.

 

Đối với thanh, kiểm tra chuyên ngành, thanh tra các Sở, ngành đã thực hiện 9.143 cuộc, trong đó có 515 cuộc thành lập Đoàn và 8.628 cuộc thanh tra độc lập.

 

Kế hoạch trong năm 2015, ngành thanh tra của Thành phố tập trung triển khai thực hiện và hoàn thành kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt và các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố, Thanh tra Chính phủ. Đặc biệt, năm 2015 sẽ đẩy nhanh thanh tra diện rộng về nợ đọng vốn xây dựng cơ bản và thanh tra việc chấp hành về bảo hiểm xã hội theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ; thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng của người đứng đầu trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng… Đồng thời tăng cường kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện kết luận sau thanh tra và chỉ đạo xử lý của UBND Thành phố, kiên quyết thu hồi tiền, tài sản chiếm dụng, thất thoát về cho ngân sách nhà nước.

Thanh Tú

ngocthanh