Tổng công ty Giấy Việt Nam: Tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu đạt 5 - 15%

Theo Tổng công ty Giấy Việt Nam, trong năm 2012, đơn vị này đã thực hiện đấu thầu 24 gói thầu thuộc các dự án nhóm B và nhóm C; trong đó có 14 gói thầu tư vấn, 3 gói thầu mua sắm hàng hóa và 7 gói thầu xây lắp.

Theo Tổng công ty Giấy Việt Nam, trong năm 2012, đơn vị này đã thực hiện đấu thầu 24 gói thầu thuộc các dự án nhóm B và nhóm C; trong đó có 14 gói thầu tư vấn, 3 gói thầu mua sắm hàng hóa và 7 gói thầu xây lắp. Tổng công ty Giấy Việt Nam đã tổ chức tốt công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu cho các dự án công trình, bảo đảm đúng các quy định về đấu thầu; quá trình thương thảo hợp đồng đã giảm giá được từ 5% đến 15% giá gói thầu.

 

Đội ngũ cán bộ tham gia công tác đấu thầu của Tổng công ty được đánh giá là có đầy đủ năng lực và có chứng chỉ tham gia khóa học đấu thầu; tỷ lệ cán bộ có chứng chỉ/số cán bộ tham gia đấu thầu khoảng 80%. Trong năm 2012, Tổng công ty Giấy cũng đã lựa chọn được 3 nhà thầu nước ngoài thực hiện các gói thầu mua sắm thiết bị.

 

Năm 2012, thực hiện Chỉ thị số 494/CT-TTg ngày 20/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước, Tổng công ty Giấy khi tổ chức đấu thầu đã đảm bảo cạnh tranh tối đa cho các nhà thầu trong nước; chỉ tổ chức đấu thầu quốc tế trong mua sắm hàng hóa khi hàng hóa, vật tư, thiết bị trong nước không đáp ứng yêu cầu hoặc đã tổ chức đấu thầu trong nước nhưng không có nhà thầu nào đáp ứng được yêu cầu của gói thầu hoặc trong nước chưa đủ khả năng sản xuất. Đối với các gói thầu xây lắp, Tổng công ty Giấy chỉ tổ chức đấu thầu quốc tế khi nhà thầu trong nước không có khả năng đáp ứng yêu cầu hoặc đã tổ chức đấu thầu trong nước nhưng không có nhà thầu nào đáp ứng yêu cầu. Khi tổ chức đấu thầu, trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu phải đưa ra yêu cầu về việc chào thầu bằng đồng Việt Nam đối với các chi phí trong nước; chỉ cho phép các nhà thầu chào thầu bằng ngoại tệ đối với các nội dung chi phí có nguồn gốc từ nước ngoài khi trong nước chưa đáp ứng được yêu cầu mà nhà thầu phải nhập khẩu từ nước ngoài.

Hải Bình

trungnam