Tình hình đầu tư và thu, chi ngân sách nhà nước đến tháng 3/2013

Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố về tình hình đầu tư và thu, chi ngân sách nhà nước tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2013.

Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố về tình hình đầu tư và thu, chi ngân sách nhà nước tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2013.

 

Theo đó, vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện quý I năm 2013 theo giá hiện hành ước tính đạt 202,6 nghìn tỷ đồng, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước và bằng 29,6% GDP, trong đó: vốn khu vực Nhà nước 74,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 36,9% tổng vốn và tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước; khu vực ngoài Nhà nước 74,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 36,9% và tăng 11,6%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 53 nghìn tỷ đồng, chiếm 26,2% và tăng 1,9%.

 

Về thu, chi ngân sách nhà nước, tính đến 15/3/2013, tổng thu ngân sách nhà nước ước tính đạt 136,3 nghìn tỷ đồng, bằng 16,7% dự toán năm, trong đó thu nội địa đạt 93,1 nghìn tỷ đồng, thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 21,8 nghìn tỷ đồng, còn lại là các nguồn thu khác. Trong khi đó, tổng chi ngân sách nhà nước từ đầu năm đến 15/3/2013 ước đạt 171,9 nghìn tỷ đồng, bằng 17,6% dự toán năm, trong đó chi đầu tư phát triển đạt 26,9 nghìn tỷ đồng (riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản 26 nghìn tỷ đồng); chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể ước đạt 124,4 nghìn tỷ đồng, chi trả nợ và viện trợ 20,6 nghìn tỷ đồng…

Hải Bình

ngocthanh