Tiếp tục nghiên cứu công nghệ xử lý chất thải rắn khu vực nông thôn

Đó là một trong những chỉ đạo mới đây của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại Công văn của Văn phòng Chính phủ về Báo cáo kết quả đánh giá các công nghệ xử lý chất thải rắn đang áp dụng tại Việt Nam.

Đó là một trong những chỉ đạo mới đây của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại Công văn của Văn phòng Chính phủ về Báo cáo kết quả đánh giá các công nghệ xử lý chất thải rắn đang áp dụng tại Việt Nam.

 

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét việc hỗ trợ nghiên cứu các nội dung chưa hoàn thiện của các công nghệ xử lý chất thải rắn; đồng thời giao Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật về lò đốt chất thải rắn sinh hoạt làm căn cứ kiểm soát việc nhập khẩu các lò đốt xử lý chất thải rắn, bảo đảm yêu cầu về môi trường và phù hợp với điều kiện tại Việt Nam. 

 

Trước mắt, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan đề xuất biện pháp kiểm soát các lò đốt rác không bảo đảm yêu cầu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

 

Bộ Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục nghiên cứu công nghệ xử lý chất thải rắn khu vực nông thôn; đồng thời đề xuất mô hình để xử lý chất thải rắn phù hợp với đặc điểm từng vùng, đáp ứng yêu cầu xử lý chất thải rắn của khu vực nông thôn.

Tuấn Dũng 

ngocthanh