Tiếp tục hỗ trợ, ưu đãi đối với đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Nhằm thay đổi và phát triển toàn diện, bền vững khu vực nông thôn, 5 năm qua, Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư để huy động mọi nguồn lực phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn.

Nhằm thay đổi và phát triển toàn diện, bền vững khu vực nông thôn, 5 năm qua, Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư để huy động mọi nguồn lực phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn. 

IMG

Nhà nước cũng đã có chính sách ưu tiên đầu tư nguồn lực để phát triển hệ thống thủy lợi  

Ảnh: Tiên Giang

Hỗ trợ đầu tư vào nông nghiệp

 

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn. Cụ thể là, ngoài chính sách ưu tiên đầu tư nguồn lực nhà nước phát triển hệ thống thủy lợi, Chính phủ đã có chính sách hỗ trợ đầu tư các cơ sở sản xuất giống tập trung nông, lâm, thủy sản; xây dựng hệ thống hạ tầng các vùng nuôi trồng thủy sản tập trung; xây dựng cảng cá, bến cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá...

 

Bên cạnh đó, để phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn, Chính phủ đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách như: ưu đãi, hỗ trợ đầu tư các doanh nghiệp về nông nghiệp, nông thôn; hỗ trợ định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng các khu tái định cư để bố trí lại cho dân cư những nơi cần thiết; tăng vốn đầu tư để xây dựng kết cấu hạ tầng cho các địa bàn biên giới, vùng đặc biệt khó khăn...; hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt, giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo; hỗ trợ xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tạo điều kiện thu hút lao động tại chỗ ở nông thôn; hỗ trợ đầu tư xây dựng trụ sở xã, đào tạo nghề cho lao động nông thôn; tín dụng kiên cố hoá kênh mương, phát triển giao thông nông thôn; xây dựng các công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; xây dựng nông thôn mới...  

 

Cùng với đó, Chính phủ cũng thực hiện các chính sách hỗ trợ gián tiếp cho nông dân như cấp bù miễn thủy lợi phí, cho vay tín dụng ưu đãi đầu tư xây kho dự trữ lương thực…

 

Đặc biệt, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới cũng được Nhà nước quan tâm, chỉ đạo và đôn đốc thực hiện. Thực tế cho thấy, thông qua chương trình này đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cộng đồng dân cư, nhiều người dân sẵn sàng hiến đất, góp sức để cùng Nhà nước xây dựng hàng ngàn km đường liên thôn, đường ngõ xóm, giao thông nội đồng…, trong đó kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước chỉ bằng khoảng 50 - 60% chi phí theo cách làm thông thường.

 

Thu hút đầu tư vào khu vực nông thôn 

 

Trong giai đoạn 2009 - 2013 đã có nhiều văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư được ban hành, có tác động tích cực tới quá trình quản lý, thực hiện đầu tư, đặc biệt là đầu tư vào nông nghiệp và nông thôn. 

 

Cụ thể là ban hành Luật Hợp tác xã năm 2012; Nghị định 42/2012/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; Nghị định số 41/2010/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; Nghị định 61/2010/NĐ-CP về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Nghị định 12/2009/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định 85/2009/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng… Trong các chính sách trên đều có những ưu đãi, hỗ trợ cho đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn.  

 

Tại Luật Hợp tác xã cũng quy định một số ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước cho hợp tác xã, đặc biệt đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp còn được hưởng thêm một số ưu đãi trong đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; giao đất, cho thuê đất để phục vụ hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của pháp luật về đất đai; ưu đãi về tín dụng...

 

Chính phủ cũng đã chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) chủ trì rà soát các quy định về đầu tư để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, qua đó góp phần giải quyết những khó khăn, vướng mắc thực tế hiện nay của doanh nghiệp khi có dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. 

 

Bộ KH&ĐT đã ban hành Thông tư số 06/2011/TT-BKHĐT hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp “Giấy xác nhận ưu đãi, hỗ trợ đầu tư bổ sung cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 61/2010/NĐ-CP về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. 

 

Bộ KH&ĐT cũng đã phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương rà soát về tình hình thực hiện Nghị định 61/2010/NĐ-CP và xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 61/2010/NĐ-CP theo hướng ưu đãi, hỗ trợ mạnh hơn cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; tập trung vào sửa đổi các cơ chế để tăng sức sáng tạo của doanh nghiệp, nâng cao việc áp dụng khoa học, công nghệ cao vào sản xuất nhằm giảm chi phí sản xuất, nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm và phát triển bền vững. 

Bích Thảo

trungnam