Tiếp thu nhiều ý kiến để hoàn thiện Dự thảo Luật doanh nghiệp (sửa đổi)

Dự thảo Luật doanh nghiệp (sửa dổi) đang được soạn thảo và tổ chức lấy ý kiến góp ý. Trong đó, nội dung về doanh nghiệp nhà nước (DNNN) hiện vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau đang nhận được nhiều tham gia đóng góp của các tổ chức và các cơ quan quản lý.

Dự thảo Luật doanh nghiệp (sửa dổi) đang được soạn thảo và tổ chức lấy ý kiến góp ý. Trong đó, nội dung về doanh nghiệp nhà nước (DNNN) hiện vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau đang nhận được nhiều tham gia đóng góp của các tổ chức và các cơ quan quản lý.

 

Trong dự thảo Luật doanh nghiệp (sửa đổi) hiện có  ý kiến cho rằng không nên có thêm chương về DNNN, bởi Luật doanh nghiệp quy định về loại hình pháp lý của DN, không phân biệt tính chất sở hữu và thành phần kinh tế. Do đó, nếu đưa thêm một chương về DNNN sẽ làm sai lệch kết cấu, bản chất và chức năng vốn có của Luật doanh nghiệp; còn những đặc thù của doanh nghiệp nhà nước nên quy định tại Luật về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại DN. 

 

Về ý kiến này, cơ quan soạn thảo cho rằng, xét về hình thức thì có một chương riêng về DNNN có vẻ không hợp lý đối với vai trò, chức năng và kết cấu truyền thống của Luật doanh nghiệp. Tuy vậy, nội dung của chương riêng về DNNN không quy định DNNN như một hình thức pháp lý, mà chỉ quy định các vấn đề quản trị đặc thù, bổ sung hoặc thay thế cho các nội dung tương ứng về quản trị đã quy định tại các chương tương ứng về công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần. Vì vậy, xét sâu hơn về nội dung, một chương về DNNN như Dự thảo không làm đảo lộn, mà trái lại còn củng cố thêm vị trí và chức năng của Luật doanh nghiệp. Ngoài ra, đây là những vấn đề đặc thù về quản trị công ty, không phải là vấn đề đầu tư, nên quy định ở Luật doanh nghiệp là hợp lý và có hệ thống hơn quy định ở các luật khác. 

 

Một vấn đề nữa hiện vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau là nội dung tách biệt chức năng chủ sở hữu với các chức năng khác của Nhà nước. Theo đó, đa số ý kiến nhất trí với quy định vừa nêu. Điều này có nghĩa là cơ quan đại diện trực tiếp thực hiện các quyền chủ sở hữu nhà nước tại DN không được trực tiếp thực hiện các chức năng khác của nhà nước như: hoạch định và thực thi chính sách, quản lý và giám sát thị trường và các nhiệm vụ quản lý nhà nước khác. 

 

Tuy vậy, muốn thực hiện được yêu cầu nói trên cũng như những quy định khác về cách thức thực hiện quyền chủ sở hữu nhà nước tại DN, cần có cơ quan chủ sở hữu chuyên trách và độc lập với cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước. Nếu cơ quan chủ sở hữu như vậy chưa được thiết lập, thì các nội dung tương ứng dù đã được quy định cũng sẽ chưa thực hiện được.

 

Về các ý kiến còn khác nhau, Bộ KH&ĐT cho biết, cơ quan soạn thảo rất chia sẻ và tiếp thu các góp ý hoàn thiện dự thảo Luật. Cùng với việc soạn thảo, hoàn thiện nội dung dự thảo Luật, Bộ KH&ĐT sẽ xem xét đẩy nhanh việc nghiên cứu và thành lập cơ quan chuyên trách thực hiện các quyền chủ sở hữu nhà nước tại DN.

Quang Minh

trungnam