Thúc đẩy phát triển chính phủ điện tử, thương mại điện tử

Đó là một trong những mục tiêu được nêu tại Quyết định số 32/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 27/7/2012 phê duyệt Quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia đến năm 2020.

Đó là một trong những mục tiêu được nêu tại Quyết định số 32/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 27/7/2012 phê duyệt Quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia đến năm 2020.

 

>> Xây dựng Chính phủ điện tử để phục vụ người dân tốt hơn

 

Theo Quyết định, mục tiêu của Quy hoạch là xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông hiện đại, phát triển bền vững thị trường viễn thông, bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông và an ninh thông tin cho các hoạt động ứng dụng viễn thông, công nghệ thông tin… 

 

Định hướng Quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia đến năm 2020 cũng nêu rõ, việc sử dụng tài nguyên viễn thông theo hướng bảo đảm việc quy hoạch, phân bổ, chuyển nhượng tài nguyên viễn thông một cách công khai, công bằng và minh bạch, đáp ứng yêu cầu hình thành một thị trường viễn thông cạnh tranh lành mạnh; kiểm soát chặt chẽ việc tích lũy tài nguyên viễn thông, đặc biệt là tần số vô tuyến điện thông qua việc mua bán, sát nhập, chuyển giao các doanh nghiệp viễn thông để tránh việc phá vỡ quy hoạch tài nguyên viễn thông và giảm mức độ cạnh tranh trên thị trường. 

 

Ngoài ra, Quy hoạch cũng cho phép áp dụng cơ chế thị trường như đấu giá, thi tuyển, cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng tần số, kho số viễn thông, tên miền, địa chỉ internet nhằm lựa chọn được các doanh nghiệp có đủ năng lực kinh tế, tài chính, kỹ thuật, lao động tham gia thị trường và nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng tài nguyên viễn thông.

 

Tại Quyết định trên, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), Bộ Tài chính xây dựng các cơ chế, chính sách thông thoáng và thuận lợi cho việc đầu tư ra nước ngoài của các tập đoàn, doanh nghiệp viễn thông của Việt Nam; triển khai thực hiện các dự án đầu tư trọng điểm, phối hợp xây dựng cơ chế về vốn, giải pháp công nghệ và mô hình kinh doanh để thu hút các thành phần kinh tế tham gia cung cấp các dịch vụ viễn thông tới vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và các vùng khó khăn.

 

Đồng thời, Bộ KH&ĐT cũng được giao phối hợp với Bộ TT&TT thẩm định việc xây dựng mạng dùng riêng của các cơ quan, tổ chức để đảm bảo tận dụng cơ sở hạ tầng của mạng viễn thông công cộng, đặc biệt là mạng truyền dẫn của các doanh nghiệp viễn thông.

Hải Bình

 

trungnam