Thu hút ít nhất 150 tập đoàn đa quốc gia hàng đầu trên thế giới

(BĐT) - Giai đoạn 2016 - 2020 sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng đầu tư trực tiếp nước ngoài, thu hút đầu tư thành công từ ít nhất 150 trong số 500 tập đoàn đa quốc gia hàng đầu trên thế giới. Mục tiêu này được đưa ra tại Dự thảo Đề án Kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020 vừa được Bộ KH&ĐT đưa ra lấy ý kiến.  

Đề án cũng xác định mục tiêu đổi mới hệ thống lựa chọn và khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài theo hướng đặt ra tiêu chí cụ thể nhằm thu hút các dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, dự án có giá trị gia tăng cao, dự án sử dụng nhiều nguyên liệu, vật tư trong nước, dự án cam kết chuyển giao công nghệ tiên tiến,... Không cấp phép đối với các dự án tiêu tốn năng lượng, khai thác tài nguyên không gắn với chế biến, sử dụng công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường.

Việt Thắng