Thêm 6.000 tỷ đồng vốn đầu tư cho các dự án xây dựng hạ tầng KCN

Báo cáo về hoạt động đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp (KCN) của cả nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Báo cáo về hoạt động đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp (KCN) của cả nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) cho biết, tính đến cuối năm 2014, trong số 295 dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng KCN trên cả nước, có 212 dự án đã hoàn thành xây dựng cơ bản và đi vào hoạt động; các dự án còn lại đang trong giai đoạn triển khai đền bù, giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ bản. 

 

Trong năm 2014, tổng vốn đăng ký của các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng KCN đã tăng thêm 6.000 tỷ đồng. Cũng trong năm này, tổng vốn đầu tư thực hiện tăng thêm 4.300 tỷ đồng. Lũy kế đến cuối năm 2014, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 3.525 triệu USD và 184.370 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư đã thực hiện của các dự án đạt 2.022 triệu USD và 79.217 tỷ đồng, tương ứng 57% và 43% tổng vốn đầu tư đã đăng ký.

 

Về hoạt động xây dựng kết cấu hạ tầng khu kinh tế (KKT), Bộ KH&ĐT cho biết, tính đến hết năm 2014, tại các KKT của cả nước có 175 dự án đầu tư hạ tầng đang được triển khai với tổng vốn đầu tư là 158.000 tỷ đồng, trong đó có 164 dự án đầu tư trong nước với quy mô 136.000 tỷ đồng và 11 dự án đầu tư nước ngoài với quy mô 22.000 tỷ đồng.

 

Bộ KH&ĐT cũng cho biết, trong năm 2014, các KCN, KKT của cả nước đã thu hút được 752 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 10,7 tỷ USD; điều chỉnh tăng vốn cho 515 lượt dự án với tổng vốn đầu tư tăng thêm là 4 tỷ USD; thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư của 88 dự án với tổng vốn thu hồi là 1 tỷ USD. Tính chung cả năm 2014, tổng số vốn FDI đầu tư vào các KCN, KKT đã tăng thêm 13,7 tỷ USD. Đáng chú ý, tính riêng trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, tổng vốn FDI vào các KCN, KKT đã chiếm hơn 90% tổng vốn FDI cả nước. 

 

Theo dự kiến của Bộ KH&ĐT, trong năm 2015, doanh thu của các doanh nghiệp trong KCN (kể cả trong và ngoài nước) ước đạt 120.000 triệu USD; giá trị xuất khẩu đạt khoảng 80.000 triệu USD, giá trị nhập khẩu đạt 75.000 triệu USD; nộp ngân sách nhà nước khoảng 95.000 tỷ đồng. Đóng góp của KCN vào kim ngạch xuất khẩu toàn quốc năm 2015 ước đạt khoảng 45%.

H.V

ngocthanh