Tháo gỡ sự chồng chéo trong xúc tiến đầu tư

Các hoạt động xúc tiến đầu tư ở trong nước và nước ngoài phải được xây dựng, tập hợp thành chương trình xúc tiến đầu tư sau khi thống nhất với Bộ KH&ĐT kể từ ngày 1/3/2014.

Các hoạt động xúc tiến đầu tư ở trong nước và nước ngoài phải được xây dựng, tập hợp thành chương trình xúc tiến đầu tư sau khi thống nhất với Bộ KH&ĐT kể từ ngày 1/3/2014.

IMG

Ảnh: Tiên Giang

Đây là quy định trong Quy chế quản lý nhà nước đối với hoạt động xúc tiến đầu tư (ban hành kèm theo Quyết định số 03/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 14/1/2014). Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KH&ĐT) Đỗ Nhất Hoàng nhận định, quy định này sẽ góp phần hạn chế những chồng chéo trong công tác xúc tiến đầu tư thời gian qua.

 

Ông Đỗ Nhất Hoàng cho biết, trong thời gian tới, hoạt động xúc tiến đầu tư nước ngoài sẽ có nhiều thay đổi nhằm hướng tới mục tiêu đảm bảo hiệu quả trong công tác này, tránh lãng phí nguồn lực. Theo đó, Bộ KH&ĐT khuyến khích các hoạt động xúc tiến đầu tư mang tính liên ngành, liên vùng; hạn chế thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư đơn lẻ để tránh chồng chéo, trùng lặp. Các hoạt động xúc tiến đầu tư cũng chỉ được thực hiện khi có tính khả thi về nội dung, phương thức, thời gian, địa điểm, kinh phí và tiến độ triển khai.

 

Hoạt động xúc tiến đầu tư cũng sẽ hướng đến các dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, tức là quan tâm đến xúc tiến đầu tư tại chỗ thông qua các hỗ trợ, giải quyết khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy triển khai dự án hiệu quả. Đây được xem là thay đổi cần thiết góp phần hạn chế những lãng phí trong quá trình xúc tiến đầu tư tại nước ngoài vốn chưa thực sự mang lại hiệu quả cao những năm qua. Ngoài ra, theo Cục Đầu tư nước ngoài, các hoạt động xúc tiến đầu tư mang tính liên ngành, liên vùng cũng như kết hợp xúc tiến đầu tư với xúc tiến thương mại, du lịch, đối ngoại, văn hóa sẽ được khuyến khích. Việc huy động các nguồn lực xã hội để thực hiện hoạt động xúc tiến đầu tư cũng sẽ được quan tâm. 

 

Theo ông Đỗ Nhất Hoàng, là cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư nước ngoài trong đó có hoạt động xúc tiến đầu tư, song Bộ KH&ĐT sẽ không can thiệp quá sâu vào tính chủ động của các Bộ, ngành, địa phương trong hoạt động xúc tiến đầu tư. Tuy nhiên Bộ cũng sẽ siết chặt công tác quản lý để tránh tình trạng hàng chục đoàn xúc tiến đầu tư đến Nhật Bản vào cùng một thời điểm như đã từng xảy ra trong thời gian trước đây.

 

Với mục tiêu hạn chế những chồng chéo, trùng lắp trong xúc tiến đầu tư, kể từ ngày 1/3 tới đây, Chương trình xúc tiến đầu tư của các Bộ, UBND các tỉnh phải được gửi về Bộ KH&ĐT trước ngày 30/8 hàng năm để phối hợp với Chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia và chương trình xúc tiến đầu tư của các Bộ, địa phương khác. Trên cơ sở đó, căn cứ vào điều kiện thực tế, các Bộ và UBND cấp tỉnh có thể điều chỉnh chương trình xúc tiến đầu tư sau khi thống nhất với Bộ KH&ĐT. 

 

Đối với các hoạt động xúc tiến đầu tư bằng nguồn ngoài ngân sách nhà nước, chậm nhất trước 30 ngày tổ chức, các Bộ, UBDN cấp tỉnh phải thông báo bằng văn bản cho Bộ KH&ĐT về nội dung chương trình, địa điểm, thành phần của hoạt động xúc tiến đầu tư. Bên cạnh đó, kinh phí cho hoạt động xúc tiến đầu tư cũng sẽ được huy động từ các nguồn lực xã hội, từ tài trợ của các hiệp hội, tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư. Theo Cục Đầu tư nước ngoài, việc huy động này là cần thiết trong điều kiện vốn ngân sách nhà nước dành cho xúc tiến đầu tư còn hạn hẹp.

 

Các quy định mới về chế độ thông tin, báo cáo trong hoạt động xúc tiến đầu tư được áp dụng từ ngày 1/3 cũng sẽ hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước để quản lý tốt hơn hoạt động xúc tiến đầu tư. Bộ KH&ĐT sẽ chịu trách nhiệm tổng hợp thông tin về tình hình xúc tiến đầu tư trên phạm vi cả nước. Trên cơ sở dữ liệu thông tin đó, Bộ có trách nhiệm hỗ trợ và cung cấp thông tin có liên quan cho các Bộ, UBND cấp tỉnh... trong việc thực hiện hoạt động xúc tiến đầu tư. Theo quy định, các địa phương, các Bộ, ngành phải có trách nhiệm tổng hợp, thông tin về tình hình xúc tiến đầu tư trong phạm vi quản lý của mình và thông báo cho Bộ KH&ĐT để tổng hợp chung theo định kỳ 6 tháng và hàng năm.

Q.M

trungnam