Thanh tra phát hiện nhiều vi phạm trong quản lý ngân sách, đất đai và xây dựng cơ bản

Theo tổng hợp của Thanh tra Chính phủ, về lĩnh vực quản lý tài chính, ngân sách, năm 2014, có 59 Bộ, ngành, địa phương đã tiến hành 3.070 cuộc thanh tra, kết thúc và ban hành kết luận 2.542 cuộc. Qua thanh tra đã phát hiện vi phạm 5.211 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi 3.310 tỷ đồng, kiến nghị xử lý khác 1.901 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính 735 tập thể, 1.461 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 25 vụ, 40 người.

Theo tổng hợp của Thanh tra Chính phủ, về lĩnh vực quản lý tài chính, ngân sách, năm 2014, có 59 Bộ, ngành, địa phương đã tiến hành 3.070 cuộc thanh tra, kết thúc và ban hành kết luận 2.542 cuộc. Qua thanh tra đã phát hiện vi phạm 5.211 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi 3.310 tỷ đồng, kiến nghị xử lý khác 1.901 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính 735 tập thể, 1.461 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 25 vụ, 40 người. 

 

Thanh tra Chính phủ cho biết, vi phạm trong lĩnh vực tài chính chủ yếu được phát hiện qua thanh tra là việc quản lý ngân sách chưa chặt chẽ, không chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước trong quản lý, sử dụng kinh phí; thu - chi sai quy định và không đúng mục đích; trốn, nợ đọng thuế; chiếm dụng vốn; hợp thức hóa hóa đơn chứng từ; không theo dõi công nợ…

 

Đối với lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, Thanh tra Chính phủ cho biết, có 54 Bộ, ngành địa phương tiến hành 751 cuộc thanh tra, kết thúc và ban hành kết luận 565 cuộc. Qua thanh tra đã phát hiện vi phạm trên 251 tỷ đồng, 3.038,5 ha đất; kiến nghị thu hồi 146,7 tỷ đồng, 1.682,6 ha đất, kiến nghị xử lý khác 104,3 tỷ đồng, 1.355,9 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính 2.363 tập thể, 12.442 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 8 vụ, 14 người. Qua thanh tra lĩnh vực này cho thấy, công tác quản lý đất đai còn buông lỏng, để xảy ra nhiều thiếu sót, sai phạm như: quy hoạch sử dụng đất thiếu tính khả thi, không đồng bộ; việc giao, cho thuê đất không đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục; lấn chiếm đất công để sử dụng; chuyển nhượng trái phép; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu tiền sử dụng đất không đúng quy định…

 

Riêng lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, 61 Bộ, ngành, địa phương đã tiến hành 1.282 cuộc thanh tra, kết thúc và ban hành kết luận 1.005 cuộc. Qua thanh tra đã phát hiện vi phạm 2.587 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi 1.782 tỷ đồng, kiến nghị xử lý khác 805 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính 933 tập thể, 572 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra xử lý 6 vụ, 24 người. Các dạng thiếu sót, vi phạm chủ yếu là không thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục, thi công sai thiết kế, nghiệm thu, thanh quyết toán không đúng thực tế thi công…

B.T

ngocthanh