Thành phố Uông Bí (Quảng Ninh) thông qua dự toán phân bổ NSNN năm 2015

Theo Nghị quyết về dự toán phân bổ ngân sách nhà nước năm 2015 vừa được HĐND TP. Uông Bí (Quảng Ninh) thông qua tổng dự toán chi ngân sách địa phương năm 2015 của TP. Uông Bí là 493,313 tỷ đồng, bao gồm: chi đầu tư phát triển là 70,756 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 14,3%), chi thường xuyên là 356,208 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 72,2%), dự phòng ngân sách và các khoản chi khác là 66,350 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 13,4%).

Theo Nghị quyết về dự toán phân bổ ngân sách nhà nước năm 2015 vừa được HĐND TP. Uông Bí (Quảng Ninh) thông qua tổng dự toán chi ngân sách địa phương năm 2015 của TP. Uông Bí là 493,313 tỷ đồng, bao gồm: chi đầu tư phát triển là 70,756 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 14,3%), chi thường xuyên là 356,208 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 72,2%), dự phòng ngân sách và các khoản chi khác là 66,350 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 13,4%).

 

Trong chi đầu tư phát triển, ngân sách Thành phố là 59,2 tỷ đồng, ngân sách xã, phường là 11,556 tỷ đồng. Thành phố sẽ bố trí 50% kế hoạch vốn từ nguồn vốn ngân sách Thành phố cho các công trình đã hoàn thành (29,6 tỷ đồng); 15% kế hoạch vốn cho công trình chuyển tiếp (8,9 tỷ đồng); 20% kế hoạch vốn cho công trình mới (11,8 tỷ đồng); 15% kế hoạch vốn cho dự phòng, giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai và chuẩn bị đầu tư (8,9 tỷ đồng).

 

Theo Nghị quyết của HĐND TP. Uông Bí, kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển năm 2015 tập trung vốn đầu tư (sau khi đã bố trí đủ cho chi thường xuyên và các nhiệm vụ khác) cho các công trình đã hoàn thành (ưu tiên thanh toán cho các công trình đã được phê duyệt quyết toán, công trình hoàn thành trước ngày 31/12/2012), tập trung giải quyết khắc phục nợ đọng xây dựng cơ bản theo Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản tại các địa phương. 

Lê Xuân

ngocthanh