Thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch TP. Hà Nội

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch TP. Hà Nội trên cơ sở tổ chức lại 4 đơn vị: Trung tâm Xúc tiến đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Trung tâm Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương; Trung tâm Thông tin và Xúc tiến du lịch Hà Nội trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trung tâm Thông tin và Xúc tiến đầu tư trực thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội.

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch TP. Hà Nội trên cơ sở tổ chức lại 4 đơn vị: Trung tâm Xúc tiến đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Trung tâm Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương; Trung tâm Thông tin và Xúc tiến du lịch Hà Nội trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trung tâm Thông tin và Xúc tiến đầu tư trực thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội.

 

Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch TP. Hà Nội trực thuộc UBND TP. Hà Nội và là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

 

Thủ tướng Chính phủ giao Chủ tịch UBND TP. Hà Nội ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch TP. Hà Nội.

Bích Thảo 

ngocthanh