Thành lập Ban Quản lý KKT, KCN tỉnh Thái Bình

(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định thành lập Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình (Ban Quản lý) trên cơ sở tổ chức lại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình.
Thành lập Ban Quản lý KKT, KCN tỉnh Thái Bình

Ban Quản lý là cơ quan trực thuộc UBND tỉnh Thái Bình, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với khu kinh tế, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình; tổ chức thực hiện cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất, kinh doanh cho nhà đầu tư trong khu kinh tế, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Ban Quản lý có tư cách pháp nhân, có tài khoản riêng, con dấu hình quốc huy; kinh phí quản lý hành chính nhà nước, kinh phí hoạt động sự nghiệp, vốn đầu tư phát triển do ngân sách nhà nước cấp theo kế hoạch hàng năm và nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật.

Ban Quản lý thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015; Điều 37, 38 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 và khoản 21 Điều 1 Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Ban Quản lý có Trưởng ban và không quá 3 Phó Trưởng ban.

Cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý gồm: Văn phòng, 3 phòng chuyên môn, nghiệp vụ; đơn vị sự nghiệp công lập.

PV