Thăng trầm của cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Qua rất nhiều năm kể từ ngày khởi công, cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận vẫn chưa thể triển khai đồng bộ.