Thẩm tra dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1

Vừa qua, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 2617/BXD-HĐXD gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm tra Dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo quy định tại Điều 4 của Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (Nghị định số 15/2015/NĐ-CP) thì Dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1 được xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định.

Hồ sơ đề nghị thẩm tra Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gửi kèm Văn bản số 8405/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 13/10/2017 không bao gồm quyết định lựa chọn nhà đầu tư như đã được quy định tại Điều 40 của Nghị định số 15/2015/NĐ-CP.

Ngày 22/9/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Văn bản số 6549/VPCP-KTN đồng ý về nguyên tắc Tổ hợp nhà đầu tư Sumitomo/Hanoinco phát triển Dự án Nhà máy điện Vân Phong 1. Theo Hồ sơ đề nghị thẩm tra Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hiện nay đề xuất Tập đoàn Sumitomo là nhà đầu tư của dự án này. Những nội dung điều chỉnh ở trên cần được sự chấp thuận của cấp có thẩm quyền.

Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1 đã được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 0967/QĐ-BCT ngày 03/3/2011 có công suất 2x660MW phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/3/2016.

Về áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng: Danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng cần được rà soát, cập nhật thay thế các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng đã hết hiệu lực. Việc áp dụng quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn xây dựng cần tuân thủ quy định tại Điều 6 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.

Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng: Do dự án được lập và phê duyệt từ năm 2011 nên cần được tiến hành cập nhật các quy định hiện hành về chế độ, chính sách của Nhà nước, các văn bản pháp luật liên quan của dự án; rà soát để chuẩn xác lại định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá xây dựng, suất vốn đầu tư đảm bảo tuân thủ các quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.


Báo Xây dựng