Thái Nguyên: Thu hồi hơn 60 dự án chưa triển khai hoặc chậm tiến độ

UBND tỉnh Thái Nguyên vừa có công văn đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án ngoài ngân sách nhà nước và thực hiện quy trình thu hồi các dự án chậm tiến độ không có khả năng thực hiện trên địa bàn Tỉnh.

UBND tỉnh Thái Nguyên vừa có công văn đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án ngoài ngân sách nhà nước và thực hiện quy trình thu hồi các dự án chậm tiến độ không có khả năng thực hiện trên địa bàn Tỉnh.

 

Trong đó, UBND Tỉnh giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương liên quan khẩn trương thực hiện các thủ tục theo quy định để thu hồi 66 dự án đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư mà các chủ đầu tư chưa triển khai, triển khai chậm tiến độ, qua kiểm tra về năng lực tài chính không có khả năng thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Đất đai; đồng thời có giải pháp vận động, kêu gọi các nhà đầu tư khác có đủ năng lực để tiếp nhận dự án và triển khai đầu tư. 

 

Về các dự án triển khai chậm tiến độ mà Chủ đầu tư có khả năng tài chính tiếp tục thực hiện, bảo đảm đúng quy hoạch của ngành, lĩnh vực, UBND tỉnh Thái Nguyên giao Thủ trưởng các Sở, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã yêu cầu các chủ đầu tư xây dựng cụ thể tiến độ, có báo cáo chứng minh tài chính, cam kết triển khai nghiêm tiến độ thực hiện, ký quỹ theo Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 28/11/2014 của UBND Tỉnh và lập hồ sơ gửi Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định, báo cáo UBND Tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh, gia hạn tiến độ cho nhà đầu tư. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã thường xuyên kiểm tra, kịp thời có giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện giúp đỡ các nhà đầu tư trong việc thực hiện giải phóng mặt bằng, tái định cư, thực hiện nhanh các thủ tục hành chính liên quan theo quy định của pháp luật... để góp phần đẩy nhanh tiến độ các dự án.

 BK

ngocthanh