Thái Nguyên chấp thuận địa điểm xây dựng Trung tâm Đăng kiểm và Dây chuyền kiểm định xe cơ giới

UBND tỉnh Thái Nguyên vừa chấp thuận địa điểm thực hiện dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm Đăng kiểm và Dây chuyền kiểm định xe cơ giới tại cụm công nghiệp (CCN) Nguyên Gon tại phường Cải Đan,

UBND tỉnh Thái Nguyên vừa chấp thuận địa điểm thực hiện dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm Đăng kiểm và Dây chuyền kiểm định xe cơ giới tại cụm công nghiệp (CCN) Nguyên Gon tại phường Cải Đan, thị xã Sông Công, Thái Nguyên để Công ty CP quốc tế Thái Việt nghiên cứu, khảo sát, lập đề án, báo cáo các Bộ, ngành và các cơ quan chuyên môn của tỉnh Thái Nguyên xem xét, quyết định theo quy định tại Thông tư số 59/2013/TT-BGTVT ngày 30/12/2013 của Bộ Giao thông vận tải và các quy định hiện hành.

 

Tỉnh Thái Nguyên yêu cầu Công ty CP quốc tế Thái Việt khẩn trương thực hiện các bước tiếp theo, bảo đảm tuân thủ theo quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch được duyệt; sớm hoàn thiện thủ tục ký quỹ và thẩm định, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, cấp phép để tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành.

 

Sau 12 tháng kể từ ngày chấp thuận đầu tư, nếu nhà đầu tư không triển khai thực hiện Dự án thì sẽ bị thu hồi theo quy định.

BK

ngocthanh