Tập trung cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Đây là một trong những nội dung được nhấn mạnh tại Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2014 vừa được ban hành.

Đây là một trong những nội dung được nhấn mạnh tại Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2014 vừa được ban hành.

 

IMG

Theo Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2014, các Bộ, cơ quan, địa phương cần tiếp tục củng cố, duy trì kết quả đã đạt được về chỉ số nộp thuế, nộp bảo hiểm xã hội, khởi sự kinh doanh, bảo vệ nhà đầu tư

Ảnh: Lê Tiên

Đến hết năm 2015: Chỉ số môi trường kinh doanh tối thiểu bằng ASEAN 6

Theo Nghị quyết, Chính phủ thống nhất đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ năm 2014 có ý nghĩa quan trọng trong việc góp phần thúc đẩy thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và kế hoạch 5 năm 2011 - 2015. Cùng với việc điều hành thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo mục tiêu kế hoạch, Chính phủ đã tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ dài hạn, nhất là tái cơ cấu kinh tế, thực hiện các đột phá chiến lược. Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: nợ công còn cao, cơ cấu chi ngân sách chưa hợp lý. Việc tổ chức triển khai thực hiện cơ chế, chính sách có nơi, có lúc còn chưa quyết liệt…, đòi hỏi cần phải tập trung khắc phục trong thời gian tới.

 

Để tiếp tục thực hiện mạnh mẽ, nhất quán và triệt để Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, bảo đảm đến hết năm 2015 chỉ số môi trường kinh doanh của Việt Nam theo xếp hạng của Ngân hàng Thế giới tối thiểu bằng ASEAN 6, Nghị quyết nhấn mạnh: “Các Bộ, cơ quan, địa phương cần tiếp tục củng cố, duy trì tính bền vững của các kết quả đã đạt được về chỉ số nộp thuế, nộp bảo hiểm xã hội, khởi sự kinh doanh, bảo vệ nhà đầu tư và tiếp cận điện”. Bên cạnh đó, chú trọng cải cách thể chế nhằm cải thiện chỉ số về thể chế, đồng thời công bố công khai các chỉ số cải cách hành chính; tập trung thực hiện cải cách chỉ số đối với 5 tiêu chí chưa được thực hiện (cấp phép xây dựng; quyền sở hữu tài sản; tiếp cận tín dụng; thực thi hợp đồng; xử lý doanh nghiệp mất khả năng thanh toán). 

 

IMG

Các doanh nghiệp nhà nước cần đẩy nhanh tái cơ cấu theo đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; xây dựng và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm nhằm gia tăng lợi nhuận

 Ảnh: LTT

Trong tháng 2/2015, Hội đồng quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương trình Chính phủ ban hành Nghị quyết về tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Trên cơ sở đó, các Bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được phân công rà soát các thủ tục hành chính để sửa đổi, bổ sung bằng các Thông tư, Thông tư liên tịch hoặc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết trong trường hợp vượt thẩm quyền; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, tạo chuyển biến tích cực. 

 

Tăng cường giám sát, kiểm tra việc đầu tư, quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Bên cạnh đó, để tăng cường giám sát, kiểm tra việc đầu tư, quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, khắc phục và chấn chỉnh việc doanh nghiệp sử dụng vốn, tài sản đầu tư vào sản xuất kinh doanh dàn trải, không đúng mục tiêu, chiến lược và để bảo đảm công khai, minh bạch, Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản quy định chi tiết các Luật có liên quan mới được Quốc hội khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ 8. Các doanh nghiệp nhà nước cần triển khai quyết liệt việc tái cơ cấu doanh nghiệp theo đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; xây dựng và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm nhằm gia tăng lợi nhuận.

 

Để tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước đến năm 2015, Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước chỉ đạo quyết liệt hơn nữa để đạt kế hoạch đã đề ra, đặc biệt là cổ phần hoá, thoái vốn nhà nước. Căn cứ tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước, rà soát, bổ sung doanh nghiệp cần cổ phần hoá, thoái vốn nhà nước sau năm 2015, trong quý I năm 2015 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để thực hiện. 

 

Các Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước có công ty nông, lâm nghiệp chỉ đạo các công ty rà soát chức năng, nhiệm vụ, xây dựng phương án tổng thể sắp xếp, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

 

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp cùng các cơ quan liên quan đánh giá toàn diện công tác tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 - 2015 trong quý IV năm 2015.

 Thủy Dung

ngocthanh