Tạo thuận lợi tối đa cho đầu tư ra nước ngoài

Việc đơn giản hóa nhóm thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài gồm: đơn giản hóa thủ tục đăng ký, thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài (ĐTRNN);

Việc đơn giản hóa nhóm thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài gồm: đơn giản hóa thủ tục đăng ký, thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài (ĐTRNN); đăng ký điều chỉnh, thẩm tra điều chỉnh và chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận ĐTRNN được đánh giá sẽ là cú hích tạo thuận lợi tối đa cho nhà đầu tư từ Việt Nam ĐTRNN.

IMG

Nhiều thủ tục về đầu tư ra nước ngoài sẽ được đơn giản hóa để tiết kiệm thời gian và chi phí cho nhà đầu tư

Ảnh: Tất Tiên

Theo phương án đơn giản hóa nhóm TTHC thuộc lĩnh vực đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài vừa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) ban hành, nhiều thủ tục ĐTRNN sẽ được đơn giản hóa. Bộ KH&ĐT cho biết, lý do thực hiện đơn giản hóa nhóm thủ tục này là nhằm hướng dẫn chi tiết để nhà đầu tư dễ dàng trong việc điền các thông tin đầy đủ và chính xác vào bản đăng ký ĐTRNN; các điều kiện để ĐTRNN chưa được quy định rõ ràng và chưa được hướng dẫn chi tiết nên khó khăn cho việc thực hiện; đồng thời tiết kiệm thời gian và chi phí cho nhà đầu tư khi thực hiện công chứng các giấy tờ có liên quan. 

 

Thứ nhất là đơn giản hóa thủ tục đăng ký cấp Giấy chứng nhận ĐTRNN. Theo đó, sẽ sửa đổi, bổ sung biểu mẫu đăng ký cấp Giấy chứng nhận ĐTRNN (ban hành kèm theo Quyết định số 1175/QĐ-BKH ngày 10/10/2007 của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT); sửa đổi, bổ sung Điều 4 của Nghị định số 78/2006/NĐ-CP quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài; đồng thời sửa đổi Khoản b Điều 13 của Nghị định số 78/2006/NĐ-CP: Thay thế “bản sao có công chứng” của Giấy chứng nhận đầu tư đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hoặc quyết định thành lập, hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương đối với nhà đầu tư là tổ chức, hoặc Giấy CMTND hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân  người Việt Nam, hoặc Giấy phép đầu tư đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 1/7/2006, nhưng không đăng ký lại theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp bằng “bản sao” theo quy định tại Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.

 

Lợi ích của phương án đơn giản hóa này là cắt giảm được 29% chi phí tuân thủ TTHC, tương đương tiết kiệm được 14.628.060 đồng (trước khi đơn giản hóa là 49.816.188 đồng và sau khi đơn giản hóa là 35.187.588 đồng).

 

Thứ hai là đơn giản hóa thủ tục đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận ĐTRNN. Thực hiện đơn giản hóa thủ tục này, Bộ KH&ĐT sẽ sửa đổi, bổ sung biểu mẫu đăng ký cấp Giấy chứng nhận ĐTRNN; sửa đổi, bổ sung Điều 4 của Nghị định số 78/2006/NĐ-CP quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài; sửa Khoản C Điều 16 của Nghị định số 78/2006/NĐ-CP: Thay thế “bản sao có công chứng” Giấy chứng nhận đầu tư bằng “bản sao” theo quy định tại Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký. Lợi ích của phương án đơn giản hóa này là cắt giảm được 24% chi phí tuân thủ TTHC, tương đương tiết kiệm được 2.494.800 đồng (trước khi đơn giản hóa là 10.461.000 đồng và sau khi đơn giản hóa là 7.966.200 đồng).

 

Thứ ba là đơn giản hóa thủ tục thẩm tra cấp Giấy chứng nhận ĐTRNN. Nội dung đơn giản hóa thủ tục này là sửa đổi, bổ sung biểu mẫu đăng ký thẩm tra Giấy chứng nhận ĐTRNN tại Quyết định số 1175/2007/QĐ-BKH ngày 10/10/2007; sửa đổi, bổ sung Điều 4 của Nghị định số 78/2006/NĐ-CP và sửa đổi Điều 14 của Nghị định số 78/2006/NĐ-CP theo hướng quy định rõ hơn về thành phần hồ sơ. Lợi ích của phương án đơn giản hóa này là cắt giảm được 30% chi phí tuân thủ TTHC, tương đương tiết kiệm được 24.078.600 đồng (trước khi đơn giản hóa là 80.688.790 đồng và sau khi đơn giản hóa là 56.610.190 đồng).

 

Thứ tư là đơn giản hóa thủ tục thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận ĐTRNN. Theo đó, để đơn giản hóa thủ tục này, Bộ KH&ĐT sẽ sửa đổi, bổ sung biểu mẫu đăng ký thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận ĐTRNN; sửa đổi, bổ sung Điều 4 của Nghị định số 78/2006/NĐ-CP và sửa đổi Điều 17 của Nghị định số 78/2006/NĐ-CP theo hướng quy định rõ hơn về thành phần hồ sơ. Lợi ích của phương án đơn giản hóa này là cắt giảm được 24% chi phí tuân thủ TTHC, tương đương tiết kiệm được 2.494.800 đồng (trước khi đơn giản hóa là 10.461.000 đồng và sau khi đơn giản hóa là 7.966.200 đồng).

 

Cuối cùng là đơn giản hóa thủ tục chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận ĐTRNN. Nội dung đơn giản hóa thủ tục này là bổ sung biểu mẫu văn bản chấp thuận chấm dứt hiệu lực của Giấy chứng nhận ĐTRNN; sửa đổi, bổ sung Điều 29 của Nghị định số 78/2006/NĐ-CP. Theo Bộ KH&ĐT, lợi ích của phương án đơn giản hóa thủ tục này là cắt giảm được 24% chi phí tuân thủ TTHC, tương đương tiết kiệm được 151.200 đồng (trước khi đơn giản hóa là 624.800 đồng và sau khi đơn giản hóa là 473.600 đồng).

Tuấn Dũng

ngocthanh