Tạo đột phá và đẩy mạnh chương trình thí điểm đầu tư PPP trong năm 2013

Đó là mục tiêu tổng quát của Kế hoạch hoạt động năm 2013 của Ban chỉ đạo về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) đã được Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo ký ban hành.

Đó là mục tiêu tổng quát của Kế hoạch hoạt động năm 2013 của Ban chỉ đạo về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) đã được Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo ký ban hành.

IMG

                                                                                                  Ảnh: Lê Tiên

Để thực hiện mục tiêu đã đề ra, trong năm nay Ban Chỉ đạo sẽ tập trung vào các nhiệm vụ về: khuôn khổ pháp lý; lựa chọn dự án thí điểm; bố trí vốn ngân sách nhà nước cho các dự án PPP; tăng cường năng lực về PPP; sử dụng các nguồn hỗ trợ nước ngoài.

 

Cụ thể, Ban Chỉ đạo sẽ tập trung hoàn thiện cơ bản hành lang pháp lý trong việc thực hiện thí điểm mô hình PPP theo Quyết định số 71/2010/QĐ-TTg (QĐ 71)  ngày 9/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, sẽ tiến hành sửa đổi, bổ sung một số điều trong QĐ 71 nhằm phù hợp với điều kiện thực tế triển khai; trong đó, xem xét, sửa đổi các cơ chế, chính sách đặc thù của Nhà nước về hỗ trợ các dự án PPP thí điểm. 

 

Cũng trong năm 2013, Chính phủ sẽ ban hành các văn bản hướng dẫn về lựa chọn dự án PPP, sử dụng Quỹ hỗ trợ chuẩn bị dự án (PDF); hướng dẫn quy trình, thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án PPP; quy định về quy trình, thủ tục giải ngân và cơ chế quản lý phần vốn tham gia của Nhà nước đối với các dự án PPP; cơ chế đặc thù hỗ trợ các dự án PPP, trong đó bổ sung các chính sách về thuế và ưu đãi đầu tư.

IMG

                                                                                                       Ảnh: LTT

Năm nay, Ban Chỉ đạo sẽ tập trung nghiên cứu, đề xuất các dự án có tính thương mại cao, quy mô và lĩnh vực phù hợp để đưa vào danh mục sơ bộ các dự án thí điểm đầu tư theo PPP. Trên cơ sở kết quả đánh giá của Bộ KH&ĐT đối với các dự án PPP tiềm năng, Ban Chỉ đạo sẽ tiến hành xem xét, lựa chọn tối thiểu 5 dự án thực hiện thí điểm PPP; trình Trưởng Ban Chỉ đạo phê duyệt Danh mục dự án PPP và coi đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong năm 2013 của Chương trình PPP.

 

Trong giai đoạn 2013 - 2015, Ban Chỉ đạo sẽ nghiên cứu và trình Thủ tướng Chính phủ phương án bố trí nguồn vốn ngân sách Trung ương khoảng 20 nghìn tỷ đồng để thực hiện các dự án PPP thí điểm. Đồng thời, Ban Chỉ đạo sẽ từng bước hoàn thiện thủ tục hình thành Quỹ PDF nhằm hỗ trợ chuẩn bị các dự án PPP thí điểm.

 

Ngoài ra, trong năm 2013, Ban Chỉ đạo sẽ rà soát các nguồn hỗ trợ kỹ thuật từ các tổ chức tài chính, nhà tài trợ nước ngoài, đặc biệt là nguồn vốn ODA cho việc nghiên cứu, phát triển mô hình đầu tư PPP đang triển khai tại các Bộ, ngành và địa phương có dự án PPP thí điểm.

HN

ngocthanh