Tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại DNNN

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 29/7/2013 về tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, vốn, tài sản và lao động tại các doanh nghiệp nhà nước (DNNN).

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 29/7/2013 về tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, vốn, tài sản và lao động tại các doanh nghiệp nhà nước (DNNN).

 

Chỉ thị nêu rõ, các DNNN hiện đang quản lý, khai thác và sử dụng nhiều nguồn tài nguyên, vốn, tài sản thuộc sở hữu Nhà nước. Tuy nhiên, tại một số DN, việc quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên còn lãng phí, chưa tiết kiệm, nhất là tài nguyên đất đai, khoáng sản; tình trạng nợ nần với hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu tăng cao; đầu tư ra ngoài ngành còn lớn nhưng tình hình thoái vốn đầu tư ngoài ngành đang gặp rất nhiều khó khăn; việc tuyển chọn, sử dụng lao động, bố trí cán bộ quản lý còn bất cập; trả lương, thưởng chưa gắn với năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh của DN.

 

Trước tình hình đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương… tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên tại DNNN. Theo đó, các đơn vị được giao nhiệm vụ tiến hành rà soát tình hình sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên rừng, tài nguyên nước để xác định và kịp thời xử lý những bộ phận, đơn vị đang sử dụng lãng phí, không tiết kiệm. Đồng thời cương quyết xử lý, thu hồi các diện tích đất đai, mặt nước sử dụng không đúng quy định pháp luật, sử dụng đất sai quy hoạch, lãng phí, kém hiệu quả, bỏ hoang hóa và đất lấn chiếm trái quy định; rà soát, sắp xếp và xử lý các cơ sở nhà đất còn dôi dư, sử dụng không đúng mục đích; kiểm soát chặt chẽ việc cấp phép và quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản, đình chỉ hoạt động và thu hồi Giấy phép khai thác tài nguyên khoáng sản của các DN gây lãng phí hoặc không bảo đảm đúng các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

 

Liên quan đến việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại DNNN, Chỉ thị yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát các quyết định đầu tư, góp vốn mở rộng kinh doanh phải phù hợp với ngành nghề kinh doanh chính của DN, không đầu tư dàn trải gây lãng phí, thất thoát vốn của Nhà nước, kiên quyết cắt giảm, loại bỏ những dự án kém hiệu quả, không cần thiết.

 

Bên cạnh đó, Chỉ thị yêu cầu nghiên cứu các giải pháp và lộ trình để khẩn trương thoái vốn đã đầu tư vào các ngành nghề không thuộc ngành nghề kinh doanh chính của DN. Công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đầu tư của các chủ đầu tư và công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng đối với các dự án cũng được tăng cường để đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Trong đó, thực hiện nghiêm túc công tác công khai việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước như: Công khai các định mức, tiêu chuẩn, chế độ đã ban hành; công khai việc sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính được giao; công khai việc mua sắm, quản lý sử dụng tài sản công; công khai quy hoạch, kế hoạch, danh mục các dự án đầu tư, nguồn vốn đầu tư. Chỉ thị còn yêu cầu rà soát, bổ sung các định mức kinh tế kỹ thuật về tiêu hao nguyên, nhiên, vật liệu; định mức khai thác và sử dụng máy móc, thiết bị; đơn giá tiền lương và các chi phí khác trên cơ sở đảm bảo hiệu quả kinh doanh và phù hợp với quy định của pháp luật. DN chưa xây dựng quy chế, tiêu chuẩn, định mức trong lĩnh vực này thì phải khẩn trương xây dựng để thực hiện.

 

Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, DNNN xây dựng Chương trình hành động tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên, vốn, tài sản và lao động trong DN. Ngoài ra, phải định kỳ hàng quý báo cáo tình hình triển khai thực hiện gửi chủ sở hữu và Bộ Tài chính trước ngày 20 tháng cuối quý.

H.B

admin