Tăng cường nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế của ngành nông nghiệp

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về hội nhập kinh tế quốc tế của ngành NN&PTNT. Hội nghị đã nghe báo cáo công tác Hội nhập kinh tế quốc tế ngành NN&PTNT; tình hình thực hiện kế hoạch tháng 3, quý I/2015 và các nhiệm vụ chủ yếu từ nay đến cuối năm.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về hội nhập kinh tế quốc tế của ngành NN&PTNT. Hội nghị đã nghe báo cáo công tác Hội nhập kinh tế quốc tế ngành NN&PTNT; tình hình thực hiện kế hoạch tháng 3, quý I/2015 và các nhiệm vụ chủ yếu từ nay đến cuối năm.

 

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát nhấn mạnh, để thực hiện hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng trong lĩnh vực nông nghiệp, ngành nông nghiệp đã đề ra 7 nhóm giải pháp thông qua dự thảo “Chiến lược Hội nhập kinh tế quốc tế của ngành NN&PTNT đến năm 2030” tập trung vào các giải pháp: Nghiên cứu, đánh giá, dự báo tác động hội nhập; Nâng cao năng lực cạnh tranh của nông sản, thông qua tái cơ cấu sản xuất các ngành hàng nông sản xuất khẩu chủ lực để đáp ứng được thị hiếu, yêu cầu của khách hàng tại các thị trường chính; Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; Cải cách thể chế, quản lý bộ máy nhà nước và tăng cường năng lực hội nhập của bộ máy quản lý nhà nước; Điều chỉnh pháp luật, cơ chế chính sách phát triển nông nghiệp.

 

Theo ông Cao Đức Phát, hội nhập kinh tế quốc tế của ngành NN&PTNT là cần thiết, phù hợp với lợi ích lâu dài của đất nước. Người đứng đầu Bộ NN&PTNT yêu cầu các địa phương, doanh nghiệp trong cả nước chủ động tìm hiểu, phổ biến sâu rộng hơn những thông tin liên quan về hội nhập kinh tế quốc tế; thống nhất hành động, quyết tâm hành động vì nền kinh tế nước nhà. Cùng với đó, nâng cao khả năng cạnh tranh của nông nghiệp Việt Nam ở trong nước. Các địa phương tổ chức lắng nghe, phối hợp với các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn để đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh có kết quả; thúc đẩy việc tái cơ cấu nền nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, trong đó phải thực hiện ở nhiều cấp độ, bao gồm cả Trung ương và địa phương, không chỉ trong Nhà nước mà ở cả doanh nghiệp và người nông dân.

Ngô Trần

 

 

ngocthanh