Tăng cường kiểm tra, giám sát thực thi pháp luật về kế toán và kiểm toán

Đó là giải pháp quan trọng để thực hiện Chiến lược kế toán – kiểm toán đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030 (Chiến lược) vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 480/QĐ-TTg ngày 18/3/2013.

Đó là giải pháp quan trọng để thực hiện Chiến lược kế toán – kiểm toán đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030 (Chiến lược) vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 480/QĐ-TTg ngày 18/3/2013. Giải pháp này sẽ giúp công khai, minh bạch tình hình kinh tế, tài chính của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế; tạo lập cơ chế tự quản cho các tổ chức nghề nghiệp và nâng cao đạo đức nghề nghiệp.

 

Theo đó, một số mục tiêu tổng quát của Chiến lược là tạo lập một hệ thống kế toán, kiểm toán hoàn chỉnh, phù hợp với cơ chế quản lý của Nhà nước Việt Nam và sự phát triển nghề nghiệp kế toán, kiểm toán khu vực và thế giới nhằm thỏa mãn yêu cầu thông tin cho quản lý, điều hành và kiểm kê, kiểm soát các nguồn lực của nền kinh tế, các hoạt động kinh tế - tài chính của đất nước; xây dựng và phát triển một hệ thống khuôn khổ pháp lý về kế toán, kiểm toán trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu về cơ bản các thông lệ quốc tế vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, tạo môi trường pháp lý đầy đủ, chặt chẽ, phù hợp để thúc đẩy hoạt động kế toán, kiểm toán phát triển...

 

Ngoài ra, Chiến lược này cũng sẽ góp phần nâng cao vai trò và năng lực quản lý nhà nước về kế toán, kiểm toán; đẩy mạnh quản lý, giám sát hoạt động kế toán, kiểm toán; kiểm tra, giám sát thực thi pháp luật về kế toán, kiểm toán cũng như hoạt động hành nghề kế toán, kiểm toán…

H. Bình

ngocthanh