Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động đầu tư nước ngoài

Ngày 18/10, Bộ KH&ĐT đã tổ chức cuộc họp lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo Thông tư quy định công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá đầu tư đối với việc tuân thủ các quy định pháp luật về cấp Giấy chứng nhận đầu tư, triển khai thực hiện các dự án có vốn đầu tư nước ngoài (ĐTNN).

Ngày 18/10, Bộ KH&ĐT đã tổ chức cuộc họp lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo Thông tư quy định công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá đầu tư đối với việc tuân thủ các quy định pháp luật về cấp Giấy chứng nhận đầu tư, triển khai thực hiện các dự án có vốn đầu tư nước ngoài (ĐTNN). Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Đào Quang Thu và đại diện các Bộ, ngành liên quan.

 

Cục Đầu tư nước ngoài cho biết, Thông tư được xây dựng nhằm tăng cường thực hiện và chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động ĐTNN. Nội dung Thông tư có liên quan chặt chẽ tới hoạt động của các Bộ, ngành và địa phương trong quá trình cấp, quản lý sau cấp phép đối với các dự án có vốn ĐTNN. Dự thảo Thông tư đã được gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương và đã nhận được văn bản góp ý trực tiếp vào dự thảo. Cuộc họp được tổ chức lần này một lần nữa lấy ý kiến của các Bộ, ngành liên quan để hoàn chỉnh toàn diện Dự thảo, chuẩn bị cho việc ban hành Thông tư trong thời gian tới.

 

Theo dự thảo Thông tư, mục đích kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài là để bảo đảm hiệu lực, hiệu quả của các quy định pháp luật về quản lý doanh nghiệp, dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài; Tăng cường hoạt động quản lý nhà nước trong việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài. Bên cạnh đó, hoạt động kiểm tra, giám sát còn hướng đến mục tiêu bảo đảm quá trình đầu tư của dự án được tuân thủ theo các quy định về quản lý đầu tư, qua đó đảm bảo mục tiêu và hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án. Đồng thời phát hiện điểm bất hợp lý, sai trái trong việc tổ chức thực hiện để kịp thời chấn chỉnh hoặc kiến nghị việc điều chỉnh pháp luật, chính sách về đầu tư trực tiếp nước ngoài và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

 

Liên quan đến các hình thức kiểm tra, Ban soạn thảo cho biết, dự thảo Thông tư quy định, có 3 hình thức kiểm tra gồm: kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất và kiểm tra chuyên ngành. Theo đó, kiểm tra định kỳ được tiến hành trên cơ sở kế hoạch kiểm tra hàng năm. Còn kiểm tra đột xuất sẽ được tiến hành theo từng vụ việc và trên cơ sở yêu cầu quản lý, tình hình thực tế hoặc trên cơ sở đề nghị, phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân về những vướng mắc trong quá trình triển khai hoạt động đầu tư hoặc trong quá trình tổ chức thực hiện pháp luật, chính sách về đầu tư trực tiếp nước ngoài. Trường hợp kiểm tra chuyên ngành sẽ được thực hiện trên cơ sở yêu cầu của cơ quan quản lý chuyên ngành nhằm đánh giá tình hình thực hiện các quy định của pháp luật liên quan tới lĩnh vực quản lý theo thẩm quyền.

Q.M 

 

ngocthanh