Tăng cường công tác điều phối kế hoạch phát triển KT-XH thân thiện với trẻ em

Cuối tuần qua tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNICEF) tổ chức Hội thảo đánh giá việc thực hiện kế hoạch năm 2012 - 2013 và lập kế hoạch năm 2014 của dự án Tăng cường năng lực lập kế hoạch, theo dõi, đánh giá cho Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thân thiện với trẻ em.

Cuối tuần qua tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNICEF) tổ chức Hội thảo đánh giá việc thực hiện kế hoạch năm 2012 - 2013 và lập kế hoạch năm 2014 của dự án Tăng cường năng lực lập kế hoạch, theo dõi, đánh giá cho Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thân thiện với trẻ em. Đây là hội thảo kỹ thuật nhằm đánh giá việc thực hiện kế hoạch 2 năm qua và lập kế hoạch điều phối cho năm tới của Dự án giữa Trung ương và địa phương.

IMG

Ấn tượng với kết quả của Dự án

 

Tại Hội thảo, ông Jesper Moller - Phó Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam cho biết, UNICEF thực sự ấn tượng với các kết quả mà Dự án đã đạt được trong 2 năm qua. Kết quả này có được là do có đóng góp của Bộ KH&ĐT trong việc chỉ đạo, hướng dẫn và trợ giúp kỹ thuật cho việc thực hiện Dự án ở cả cấp Trung ương và địa phương.

 

Theo vị đại diện UNICEF, để tăng cường phương thức tiếp cận dựa trên bằng chứng cho việc lập kế hoạch, theo dõi và đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thân thiện với trẻ em, chúng ta đã hoàn thành báo cáo Nghèo đa chiều trẻ em và thực hiện điều tra về các chỉ số liên quan đến phụ nữ và trẻ em. Báo cáo cuối cùng sẽ được công bố và chia sẻ trong năm 2014 với mục tiêu cung cấp thông tin để xây dựng, thực hiện, theo dõi và đánh giá chính sách. Bên cạnh đó, UNICEF cũng đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Điện Biên, Ninh Thuận, An Giang trong việc hoàn thành, công bố và sử dụng phân tích tình hình trẻ em cấp tỉnh. Ngoài ra, 2 tỉnh Ninh Thuận và Điện Biên đã thể chế hóa và lồng ghép các dữ liệu liên quan tới trẻ em vào Niên giám thống kê hàng năm của tỉnh.

 

Vẫn còn một số thách thức

 

Tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Thế Phương cho biết, trong 2 năm qua, Dự án đã hoàn thành tài liệu Bộ công cụ kiểm toán xã hội cho Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, gồm 5 công cụ là: Thẻ báo cáo công dân, Thẻ cho điểm cộng đồng, Kiểm toán giới, Kiểm toán xã hội dựa trên quyền của trẻ em và Khảo sát theo dõi chi tiêu công.

 

Thứ trưởng Nguyễn Thế Phương cũng cho biết, bên cạnh các kết quả tích cực ban đầu của Dự án, xét trên phương diện tổng thể của cả chương trình hợp tác giữa UNICEF với Chính phủ Việt Nam giai đoạn 2012 - 2016 nói chung và trên phương diện đổi mới công tác kế hoạch hóa theo hướng thân thiện với trẻ em nói riêng thì chúng ta vẫn còn phải đối mặt với những thách thức cần phải phối hợp giải quyết, đó là chưa hoàn thành việc thể chế hóa những công cụ, phương pháp, quy trình, chuẩn hóa các khái niệm, quy trình thu thập, xử lý, phân tích hệ thống chỉ số, chỉ tiêu liên quan đến trẻ em thống nhất từ Trung ương đến địa phương, phục vụ mục tiêu đổi mới công tác kế hoạch hóa mang tính thân thiện với trẻ em trong các bản kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Ngoài ra, mức độ tham gia và quan tâm đối với vấn đề liên quan đến trẻ em trong bản kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương thuộc vùng dự án hợp tác giữa Việt Nam và UNICEF giai đoạn 2012 - 2016 còn chưa đồng đều.

 

Cũng liên quan đến công tác kế hoạch hóa, Thứ trưởng Nguyễn Thế Phương nhấn mạnh, quá trình đổi mới công tác kế hoạch hóa tại Việt Nam đang diễn ra mạnh mẽ ở cả cấp Trung ương và địa phương, dự thảo Luật Đầu tư công đã được trình Quốc hội thảo luận tại Kỳ họp thứ 6 và dự kiến sẽ được thông qua tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIII, trong đó có một chương riêng về việc lập kế hoạch đầu tư công với các nội dung quy định cụ thể về nguyên tắc lập kế hoạch trung hạn và hàng năm; nội dung báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm… Do đó, đây chính là cơ hội tốt để các kết quả, bài học hay của Dự án có thể được thể chế hóa để áp dụng vào thực tiễn.

Bài và ảnh: Ngô Trần

trungnam