Sửa đổi hướng dẫn về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 41/2015/TT-BTC sửa đổi Điều 9 của Thông tư số 39/2011/TT-BTC ngày 22/3/2011 về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 41/2015/TT-BTC sửa đổi Điều 9 của Thông tư số 39/2011/TT-BTC ngày 22/3/2011 về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước.

 

Nội dung chủ yếu của Thông tư quy định cụ thể các hồ sơ, quy trình, thủ tục thực hiện thanh toán các khoản chi phí liên quan đến việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất; việc quản lý, cấp phát, quyết toán số tiền thực hiện dự án đầu tư; hồ sơ, quy trình, thủ tục thanh toán số tiền hỗ trợ di dời các hộ gia đình, cá nhân đã bố trí làm nhà ở trong khuôn viên cơ sở nhà, đất khác (nếu có) của cơ quan, đơn vị, các tổ chức thuộc cùng phạm vi quản lý của các bộ, ngành, địa phương. Ngoài ra, Thông tư còn quy định thời hạn các tổ chức, cá nhân phải nộp số tiền thu được từ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất vào tài khoản tạm giữ, thời hạn chủ tài khoản tạm giữ giải quyết hồ sơ và thực hiện chi tiền từ tài khoản tạm giữ, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan.

 

Bên cạnh đó, nhằm phản ánh đầy đủ vào ngân sách nhà nước số tiền thu được từ việc sắp xếp lại nhà đất đã được sử dụng để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc, cơ sở sản xuất kinh doanh, nâng cấp kết cấu hạ tầng của địa phương và hỗ trợ di dời các hộ gia đình cá nhân, Thông tư quy định rõ quy trình ghi thu, ghi chi ngân sách nhà nước đối với số tiền này.

V. Thắng

ngocthanh