Sử dụng tài sản công để thanh toán dự án Xây dựng-Chuyển giao

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (Dự án BT).
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bộ Tài chính cho biết, trên cơ sở kế thừa quy định hiện hành và quy định tại Điều 44 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Bộ Tài chính đề xuất quy định về nguyên tắc sử dụng tài sản công thanh toán Dự án BT như sau: Việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện Dự án BT được thực hiện theo nguyên tắc ngang giá, bù trừ chênh lệch giữa giá trị Dự án BT và giá trị tài sản công thanh toán; giá trị tài sản công được xác định theo giá thị trường tại thời điểm thanh toán theo quy định của pháp luật.

Đối với việc sử dụng quỹ đất của cơ sở nhà, đất tại vị trí cũ để thanh toán Dự án BT đầu tư xây dựng công trình tại vị trí mới, trên cơ sở pháp luật đất đai, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, quy định về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước, Bộ Tài chính đề xuất: Giá trị quỹ đất thanh toán đối với cơ sở nhà, đất tại vị trí cũ bao gồm giá trị quyền sử dụng đất và giá trị tài sản trên đất.

Trong đó, giá trị quyền sử dụng đất là tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nộp một lần cho cả thời gian thuê được xác định theo quy định của pháp luật đất đai, giá trị tài sản trên đất được xác định theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công theo nguyên tắc phải đảm bảo phù hợp với giá trị thực tế còn lại theo kết quả đánh giá lại và không thấp hơn giá trị xây dựng mới cùng loại do UBND cấp tỉnh ban hành nhân (x) với tỷ lệ chất lượng còn lại tại thời điểm có quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ sở nhà, đất tại vị trí cũ.

Sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng để thanh toán Dự án BT

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công quy định bổ sung hình thức xử lý tài sản kết cấu hạ tầng theo đó quy định việc sử dụng tài sản công là tài sản kết cấu hạ tầng để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao.

Từ cơ sở trên, tại dự thảo Nghị định này quy định bổ sung cơ chế sử dụng tài sản công là tài sản kết cấu hạ tầng để thanh toán Dự án BT. Theo đó, việc sử dụng tài sản công là tài sản kết cấu hạ tầng để thanh toán Dự án BT thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật khác có liên quan và được thực hiện khi có văn bản chấp thuận về chủ trương của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, là Bộ Tài chính đối với tài sản kết cấu hạ tầng thuộc Trung ương quản lý; là UBND cấp tỉnh đối với tài sản kết cấu hạ tầng thuộc địa phương quản lý theo phân cấp của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Về quy trình xem xét việc sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng để thanh toán Dự án BT, hồ sơ, quy trình thanh toán cơ bản kế thừa quy định hiện hành và được quy định tại dự thảo Nghị định tương tự trường hợp sử dụng quỹ đất của cơ sở nhà đất tại vị trí cũ để thanh toán Dự án BT đầu tư xây dựng công trình tại vị trí mới.

Căn cứ quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, ngoài quỹ đất, tài sản kết cấu hạ tầng thì nhóm tài sản công tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội và tài sản công là tài sản phục vụ công tác quản lý tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân được sử dụng để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao. Do đó, Bộ Tài chính trình Chính phủ quy định bổ sung việc thanh toán Dự án BT sử dụng nhóm tài sản công là tài sản phục vụ hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân tại dự thảo Nghị định này.


VGP