Sớm đưa khoa học công nghệ trở thành khâu đột phá, động lực phát triển KTXH

Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2011 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2012. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2011 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2012. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

 

IMG

 

Đáp ứng kịp thời hơn cho nhu cầu phát triển

Năm 2011, Bộ Khoa học và Công nghệ đạt được nhiều kết quả tích cực. Các định hướng, nội dung, nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã bám sát Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Kết quả hoạt động khoa học công nghệ đã đáp ứng tốt hơn, kịp thời hơn nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội, nhất là phục vụ trực tiếp quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế (tái cấu trúc nền kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng) và hội nhập quốc tế.

Hiện nay, Bộ đã xác định Danh mục 25 sản phẩm và nhóm sản phẩm theo tiêu chí sản phẩm quốc gia với trên 350 sáng chế về công nghệ được sử dụng trong quá trình nghiên cứu, chế tạo và sản xuất các sản phẩm này; nghiên cứu, điều tra và đánh giá trên 1.000 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất, chế tạo 28 nhóm ngành có nhu cầu và năng lực đổi mới công nghệ.

Xác định doanh nghiệp là trung tâm của đổi mới công nghệ, Bộ đã triển khai nhiều giải pháp khuyến khích và hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu, đổi mới công nghệ, tạo tác động tích cực làm tăng đầu tư của khu vực ngoài ngân sách cho khoa học và công nghệ. Một trong các hướng hỗ trợ doanh nghiệp hiệu quả là tìm kiếm, trao đổi công nghệ, chuyên gia công nghệ với nước ngoài; hỗ trợ các doanh nghiệp hình thành viện, trung tâm nghiên cứu trong doanh nghiệp để phục vụ quá trình đổi mới công nghệ;…

Đồng thời, Bộ đã quan tâm tạo lập môi trường pháp lý đảm bảo cho thị trường công nghệ vận hành hiệu quả thông qua hệ thống pháp luật về thị trường công nghệ, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

Lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và sở hữu trí tuệ là 2 mặt trận xung kích trong quá trình hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ, có mối liên hệ trực tiếp và hữu cơ với hoạt động nghiên cứu sáng tạo của cộng đồng khoa học và công nghệ, hoạt động sản xuất-kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp… Hiện nay, hai lĩnh vực này đã hướng mạnh tới việc thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất-kinh doanh, phát triển và bảo vệ tài sản trí tuệ để củng cố năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường.

Hoạt động hợp tác và hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực như chuyển giao công nghệ, sở hữu trí tuệ; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, thông tin khoa học và công nghệ; ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình… Mạng lưới tùy viên khoa học và công nghệ được mở rộng ở các quốc gia, địa bàn tiềm năng trong khu vực và thế giới, trở thành một kênh quan trọng  giúp khai thông các quan hệ hợp tác và tìm kiếm, thu thập thông tin và bí quyết công nghệ để phục vụ nhu cầu phát triển khoa học-công nghệ và kinh tế-xã hội của đất nước.

Đáp ứng kịp thời hơn cho nhu cầu phát triển

Năm 2011, Bộ Khoa học và Công nghệ đạt được nhiều kết quả tích cực. Các định hướng, nội dung, nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã bám sát Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Kết quả hoạt động khoa học công nghệ đã đáp ứng tốt hơn, kịp thời hơn nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội, nhất là phục vụ trực tiếp quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế (tái cấu trúc nền kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng) và hội nhập quốc tế.

Hiện nay, Bộ đã xác định Danh mục 25 sản phẩm và nhóm sản phẩm theo tiêu chí sản phẩm quốc gia với trên 350 sáng chế về công nghệ được sử dụng trong quá trình nghiên cứu, chế tạo và sản xuất các sản phẩm này; nghiên cứu, điều tra và đánh giá trên 1.000 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất, chế tạo 28 nhóm ngành có nhu cầu và năng lực đổi mới công nghệ.

Xác định doanh nghiệp là trung tâm của đổi mới công nghệ, Bộ đã triển khai nhiều giải pháp khuyến khích và hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu, đổi mới công nghệ, tạo tác động tích cực làm tăng đầu tư của khu vực ngoài ngân sách cho khoa học và công nghệ. Một trong các hướng hỗ trợ doanh nghiệp hiệu quả là tìm kiếm, trao đổi công nghệ, chuyên gia công nghệ với nước ngoài; hỗ trợ các doanh nghiệp hình thành viện, trung tâm nghiên cứu trong doanh nghiệp để phục vụ quá trình đổi mới công nghệ;…

Đồng thời, Bộ đã quan tâm tạo lập môi trường pháp lý đảm bảo cho thị trường công nghệ vận hành hiệu quả thông qua hệ thống pháp luật về thị trường công nghệ, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

Lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và sở hữu trí tuệ là 2 mặt trận xung kích trong quá trình hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ, có mối liên hệ trực tiếp và hữu cơ với hoạt động nghiên cứu sáng tạo của cộng đồng khoa học và công nghệ, hoạt động sản xuất-kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp… Hiện nay, hai lĩnh vực này đã hướng mạnh tới việc thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất-kinh doanh, phát triển và bảo vệ tài sản trí tuệ để củng cố năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường.

Hoạt động hợp tác và hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực như chuyển giao công nghệ, sở hữu trí tuệ; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, thông tin khoa học và công nghệ; ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình… Mạng lưới tùy viên khoa học và công nghệ được mở rộng ở các quốc gia, địa bàn tiềm năng trong khu vực và thế giới, trở thành một kênh quan trọng  giúp khai thông các quan hệ hợp tác và tìm kiếm, thu thập thông tin và bí quyết công nghệ để phục vụ nhu cầu phát triển khoa học-công nghệ và kinh tế-xã hội của đất nước.

 

 Nguyễn Hoàng –  Nhật Bắc

 

admin