Sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về phòng, chống tham nhũng

hiện Nghị quyết 82/NQ-CP ngày 6/12/2012 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 21/KL-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)

Trước ngày 30/11/2014, các Bộ, ngành, địa phương phải tiến hành sơ kết; xây dựng báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết 82/NQ-CP ngày 6/12/2012 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 21/KL-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), lãng phí giai đoạn 2012 - 2016 (gọi tắt là NQ 82) và gửi Báo cáo về Thanh tra Chính phủ. Đó là nội dung Công văn số 2787/TTCP-C.IV của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn sơ kết 2 năm thực hiện NQ 82 gửi các Bộ, ngành, địa phương trong cả nước. 

 

Thanh tra Chính phủ cho biết, mục đích của việc sơ kết nêu trên là nhằm đánh giá việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về PCTN của Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các địa phương trong phạm vi trách nhiệm quản lý của mình; trong đó nêu kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, từ đó đưa ra các kiến nghị, bổ sung nhiệm vụ, giải pháp cần thiết để bảo đảm thực hiện đồng bộ và có hiệu quả NQ 82. Việc tổ chức sơ kết phải được tiến hành nghiêm túc, khoa học và bảo đảm tiết kiệm.

 

Theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, nội dung sơ kết phải bao gồm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, tổ chức thực hiện NQ 82; đánh giá thực hiện các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng. Cụ thể là, việc thực hiện cải cách hành chính; việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; việc xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; việc xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách; thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập; đổi mới phương thức thanh toán, trả lương qua tài khoản… Thanh tra Chính phủ cũng yêu cầu, việc đánh giá hiệu quả các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng phải nêu cụ thể mặt tích cực, mặt hạn chế, nguyên nhân của hạn chế; đồng thời đánh giá hiệu quả thực hiện đối với từng giải pháp cụ thể.

 

Bên cạnh đó, Thanh tra Chính phủ cũng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương đánh giá kết quả thực hiện các nhóm nhiệm vụ chủ yếu được quy định trong NQ 82 về công khai, minh bạch trong hoạch định chính sách, xây dựng và thực hiện pháp luật; hoàn thiện chế độ công vụ, công chức, thực hiện cơ chế, chính sách về công tác tổ chức, cán bộ, nâng cao chất lượng thực thi công vụ; hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội, xây dựng môi trường kinh doanh cạnh tranh, bình đẳng, công bằng, minh bạch để phòng, ngừa tham nhũng; hoàn thiện thể chế và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử; nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của toàn xã hội trong công tác PCTN; hợp tác quốc tế, thu hồi tài sản, hỗ trợ kỹ thuật và trao đổi thông tin theo quy định của Công ước Liên Hợp quốc về chống tham nhũng.

Tuấn Dũng

ngocthanh