Sẽ đẩy mạnh mô hình đầu tư PPP trong thời gian tới

Bàn về những bất cập và định hướng sửa đổi Quyết định 71/2010/QĐ-TTg ngày 9/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thí điểm đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) là một trong những nội dung được thảo luận tại Hội thảo Triển khai PPP

Bàn về những bất cập và định hướng sửa đổi Quyết định 71/2010/QĐ-TTg ngày 9/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thí điểm đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) là một trong những nội dung được thảo luận tại Hội thảo Triển khai PPP dự kiến diễn ra ngày mai tại Hà Nội.

 

Hội nghị Trung ương 3 khóa XI đã bàn và quyết định tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Theo đó, trong 5 năm tới, một trong ba nhiệm vụ quan trọng nhất là tái cơ cấu đầu tư với trọng tâm là đầu tư công. Việc cân đối vốn cho đầu tư phát triển hạ tầng ngày càng khó khăn, không đáp ứng được nhu cầu. Vì vậy, tương tự bài học kinh nghiệm về đầu tư hạ tầng của các quốc gia khác, theo Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải – Trưởng ban chỉ đạo về đầu tư theo hình thức PPP, mô hình đầu tư PPP cần được triển khai mạnh mẽ.

 

Kể từ khi ban hành đến nay, Quyết định 71/2010/QĐ-TTg cũng bộc lộ một số bất cập trong quá trình triển khai. Nhận rõ được sự hạn chế này, đồng thời để tạo điều kiện thuận lợi đẩy mạnh mô hình đầu tư PPP trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo về đầu tư theo hình thức PPP giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan sửa đổi Quyết định này. 

 

Hội thảo lần này cũng nhằm tiếp thu ý kiến góp ý của các Bộ, ngành và địa phương về dự thảo Hướng dẫn sử dụng Quỹ Phát triển dự án. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Quỹ Phát triển dự án là cơ chế hỗ trợ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền chuẩn bị dự án PPP tại các bước lập đề xuất dự án, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Bên cạnh đó, Hội thảo cũng hướng dẫn cách xác định dự án phù hợp để đầu tư theo mô hình PPP.

Lê Xuân

 

trungnam