Sẽ công bố công khai các kết luận thanh tra, kiểm tra

Đó là một trong những giải pháp mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) sẽ triển khai thực hiện trong thời gian tới để tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Đó là một trong những giải pháp mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) sẽ triển khai thực hiện trong thời gian tới để tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

 

Theo Bộ KH&ĐT, để quản lý chặt chẽ các nguồn đầu tư từ ngân sách nhà nước (NSNN), vốn trái phiếu chính phủ (TPCP), vốn Chương trình mục tiêu quốc gia, vốn ODA; đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và giải quyết những bất cập, yếu kém trong đầu tư công, trong thời gian tới, công tác thanh tra, kiểm tra của Bộ sẽ triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành theo chuyên đề, ở phạm vi rộng để từ đó khái quát được các vấn đề có liên quan đến công tác quản lý nhà nước về KH&ĐT, đặc biệt chú ý tới công tác quản lý và sử dụng vốn nhà nước.

 

Bên cạnh đó, thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn NSNN, TPCP, Bộ KH&ĐT cũng sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc lập, thẩm định, phê duyệt và phân bổ, sử dụng nguồn vốn NSNN, TPCP, trong đó tập trung kiểm tra việc phê duyệt, điều chỉnh tổng mức đầu tư, nợ vốn đầu tư xây dựng cơ bản, đặc biệt là các dự án có mức thay đổi tổng mức đầu tư lớn, bảo đảm việc quản lý và sử dụng vốn một cách hiệu quả, tiết kiệm nhằm chống lãng phí, thất thoát, tham nhũng trong đầu tư công. Đồng thời, Bộ KH&ĐT cũng sẽ tổ chức việc công bố công khai các kết luận thanh tra, kiểm tra; thực hiện nghiêm túc công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật; đề xuất với Chính phủ xử lý nghiêm các vi phạm về quản lý, sử dụng vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN và TPCP.

 

Ngoài ra, Bộ KH&ĐT cũng sẽ thường xuyên tiến hành công tác thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao đối với tổ chức, cá nhân trực thuộc Bộ nhằm phát hiện chấn chỉnh, xử lý những bất cập, sơ hở, vi phạm trong quản lý nhà nước và thực thi công vụ, ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng...

Tuấn Dũng

admin