Sẽ chú trọng thanh tra đột xuất lĩnh vực “nóng” có dấu hiệu vi phạm

Thông tin với báo chí về kế hoạch công tác quý II/2015, Thanh tra Chính phủ (TTCP) cho biết, trong quý II, TTCP sẽ chú trọng thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm

Thông tin với báo chí về kế hoạch công tác quý II/2015, Thanh tra Chính phủ (TTCP) cho biết, trong quý II, TTCP sẽ chú trọng thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm và khi được giao trong các lĩnh vực “nóng” được xã hội quan tâm như: xây dựng cơ bản, đầu tư, mua sắm công, lĩnh vực sử dụng vốn viện trợ, vốn vay nước ngoài, thuế, hải quan, quản lý sử dụng đất đai, xuất nhập khẩu, ngân hàng; đồng thời tập trung ban hành kết luận các cuộc thanh tra đã kết thúc và triển khai Kế hoạch thanh tra năm 2015; thanh tra lại theo đúng quy định của Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

 

Cũng trong quý II/2015, TTCP sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; đẩy mạnh công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra; quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định về thực hiện kết luận thanh tra; tiếp tục hướng dẫn hoàn thiện tổ chức, bộ máy thực hiện công tác giám sát, thẩm định và xử lý về thanh tra tại cơ quan thanh tra các cấp.

 

Đối với công tác phòng, chống tham nhũng, TTCP sẽ đôn đốc các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan chỉ đạo hoàn thành việc kê khai và tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả kê khai tài sản, thu nhập năm 2014; triển khai xây dựng đề án Cơ sở dữ liệu về kê khai tài sản, thu nhập; triển khai đánh giá tình hình tham nhũng và kết quả công tác phòng, chống tham nhũng theo Thông tư số 04/2014/TT-TTCP ngày 18/9/2014 của TTCP quy định tiêu chí nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng. 

 

Bên cạnh đó, TTCP sẽ phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức điều tra xã hội về xung đột lợi ích tại một số bộ, ngành, địa phương; tiếp tục mở rộng các hoạt động đối thoại, hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng, nhất là phối hợp xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng có yếu tố nước ngoài và giải pháp về thu hồi tài sản tham nhũng; tiếp thu những kinh nghiệm tốt, phù hợp của thế giới để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng.

Tuấn Dũng

ngocthanh