Rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh

Để bảo đảm thực hiện nghiêm Luật Đầu tư (sửa đổi) có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2015 và Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015,

Để bảo đảm thực hiện nghiêm Luật Đầu tư (sửa đổi) có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2015 và Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành liên quan đề xuất phương án đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh tương ứng với từng ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực quản lý.

 

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các Bộ trực tiếp chỉ đạo việc rà soát, sửa đổi, bổ sung Danh mục điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; đề xuất phương án đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh tương ứng với từng ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực quản lý để gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp theo quy định, bảo đảm việc triển khai thực hiện Luật Đầu tư (sửa đổi) đúng thời hạn.

 

Tổng hợp từ Văn phòng Chính phủ cho biết, tính đến nay, trên cả nước có 386 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 16 bộ, ngành, được quy định tại 391 văn bản, trong đó có 56 Luật, 8 Pháp lệnh, 115 Nghị định, 8 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 176 Thông tư...  Trong tổng số các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, có 110 ngành, nghề yêu cầu phải có Giấy phép kinh doanh với 170 loại giấy phép kinh doanh; 83 ngành, nghề yêu cầu phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh với 62 loại giấy chứng nhận; 44 ngành cần chứng chỉ hành nghề với 52 loại chứng chỉ hành nghề; 11 ngành, nghề yêu cầu vốn pháp định với 11 loại xác nhận vốn pháp định; 345 ngành, nghề yêu cầu phải có chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

 

Đánh giá về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, hiện quy định của pháp luật về ngành, nghề kinh doanh có điều kiện có một số bất cập như: chưa xác định, tập hợp và công khai hóa Danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và các điều kiện kinh doanh tương ứng; nhiều quy định về điều kiện kinh doanh đã lạc hậu, không phù hợp với thực tiễn hoặc không cần thiết cho mục tiêu quản lý nhà nước, từ đó gây ra các rào cản gia nhập thị trường, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường đầu tư, kinh doanh; nhiều điều kiện kinh doanh không được quy định cụ thể và thiếu minh bạch về trình tự, hồ sơ, thủ tục hoặc điều kiện, thủ tục không rõ ràng gây khó khăn cho doanh nghiệp trong việc tuân thủ các điều kiện kinh doanh, tạo ra sự tùy tiện, tiêu cực của cơ quan quản lý nhà nước. 

 

Vì vậy, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, việc rà soát, sửa đổi, bổ sung Danh mục điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh tương ứng với từng ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là việc làm rất cần thiết.

Đ.T.T

 

ngocthanh