Quyết định chương trình, dự án đầu tư công: Quy định rõ thẩm quyền và trách nhiệm

Tại phiên họp thứ 25, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về dự thảo Luật đầu tư công. Tại Phiên họp, hai nội dung được trao đổi nhiều là về phạm vi điều chỉnh và thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư.

Tại phiên họp thứ 25, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về dự thảo Luật đầu tư công. Tại Phiên họp, hai nội dung được trao đổi nhiều là về phạm vi điều chỉnh và thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư. 

IMG

Ảnh: Hùng Trần

Đảm bảo thống nhất, tránh chồng chéo giữa các luật

 

Ủy ban kinh tế (UBKT) của Quốc hội cho biết, về phạm vi điều chỉnh và mối quan hệ giữa Luật đầu tư công với các Luật khác có liên quan, đa số ý kiến nhất trí với quy định về phạm vi điều chỉnh như dự thảo Luật. Theo đó, Luật đầu tư công điều chỉnh về quản lý, sử dụng vốn đầu tư công và cùng với các luật chuyên ngành khác tạo nên một khuôn khổ pháp lý thống nhất điều chỉnh toàn bộ hoạt động đầu tư công. Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị dự thảo Luật phải điều chỉnh toàn bộ các hoạt động đầu tư có sử dụng vốn nhà nước, bao gồm cả hoạt động đầu tư của doanh nghiệp nhà nước. Đồng thời đề nghị bổ sung vào dự thảo Luật các quy định cụ thể nhằm tạo cơ sở pháp lý thống nhất quản lý nhà nước về toàn bộ quá trình đầu tư công từ khâu phê duyệt chủ trương đến khâu giám sát, thanh tra, kiểm tra. 

 

UBKT cho rằng, phạm vi điều chỉnh như trong dự thảo Luật đã được quy định theo hướng nâng cao kỷ cương, kỷ luật trong quản lý đầu tư công đặc biệt từ khâu phê duyệt chủ trương, thẩm định nguồn vốn nhằm hạn chế tình trạng đầu tư dàn trải gây lãng phí, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. Theo quy định của dự thảo Luật, mọi đối tượng sử dụng vốn đầu tư công, kể cả doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đều được điều chỉnh trong Luật này. Ngoài ra, phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật đầu tư công thể hiện được tính đồng bộ, thống nhất giữa các Luật cùng điều chỉnh hoạt động đầu tư công. Vì vậy, UBKT đề nghị cho giữ như quy định của dự thảo Luật.

 

Đa số ý kiến tại phiên họp nhấn mạnh, có nhiều luật điều chỉnh về vốn nhà nước, vì thế, dự thảo Luật đầu tư công cần đảm bảo không chồng chéo, mâu thuẫn với các luật khác đã có hoặc đang xây dựng. Đồng thời, ban soạn thảo cần tiếp tục rà soát để thống nhất một số khái niệm liên quan đến đầu tư công, nhất là khái niệm vốn đầu tư công.

 

Quy định rõ thẩm quyền, trách nhiệm 

 

Về phân cấp quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư đối với chương trình, dự án, theo UBKT, đa số ý kiến thống nhất với việc phân cấp như quy định của dự thảo Luật. Có ý kiến đề nghị bổ sung thẩm quyền của Quốc hội đối với việc phê duyệt chiến lược đầu tư công dài hạn trong từng giai đoạn, quyết định chủ trương đầu tư các chương trình, dự án đầu tư quan trọng quốc gia và nhóm A. 

IMG

Ảnh minh họa: Lê Tiên

UBKT nhận định, so với quy định hiện hành về quản lý chương trình, dự án đầu tư công, dự thảo Luật đã có những quy định mới, chặt chẽ hơn về phân cấp thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư. Dự thảo Luật quy định tất cả chương trình, dự án đầu tư công đều phải thực hiện phê duyệt chủ trương đầu tư thay vì hiện nay chỉ có những chương trình, dự án quan trọng quốc gia mới phải được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư. Với số lượng các dự án đầu tư nhóm A đang triển khai và thực hiện mới hàng năm, việc quy định Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư loại dự án này là hợp lý và khả thi, đồng thời cũng đảm bảo tính ổn định, thống nhất của hệ thống pháp luật. Tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, dự thảo Luật đã bổ sung quy định về việc Quốc hội phê duyệt danh mục chương trình, dự án quan trọng quốc gia và danh mục dự án Nhóm A trong Kế hoạch đầu tư trung hạn.

 

Tại Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị, dự thảo Luật phải quy định rõ tiêu chí dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, B, C. Về phân cấp, thẩm quyền và trách nhiệm phải đi liền với nhau, quy định rõ trong Luật. 

 

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước phải coi là vốn đầu tư công và thuộc điều chỉnh của Luật vì nguồn vốn này không nhỏ và cũng là vốn của Nhà nước.

 

Ông KSor Phước, Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội đề nghị, cần bổ sung thêm nội dung cần công khai, minh bạch trong đầu tư công tại Điều 9 dự thảo Luật đầu tư công. Theo đó, các khâu trong quá trình tổ chức, thực hiện đầu tư công phải được công khai, minh bạch như lựa chọn dự án đầu tư công, đấu thầu, quá trình tổ chức, thực hiện dự án, nghiệm thu. Người dân phải được biết ở địa phương có dự án đầu tư công nào, đấu thầu ra sao, tiến độ triển khai thế nào, tránh như hiện nay, ở nhiều nơi, người dân biết rất ít về vấn đề này, thậm chí có dự án tiền đã bố trí và giải phóng mặt bằng xong rồi vẫn không thấy triển khai, người dân cũng không nắm được, rất khó thực hiện chức năng giám sát cộng đồng.

 

Nguyệt Minh

trungnam