Quy định hạn mức bảo lãnh phát hành trái phiếu chính phủ cho ngân hàng chính sách năm 2015

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa đồng ý về nguyên tắc với đề nghị của Bộ Tài chính về việc phê duyệt hạn mức bảo lãnh phát hành

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa đồng ý về nguyên tắc với đề nghị của Bộ Tài chính về việc phê duyệt hạn mức bảo lãnh phát hành trái phiếu chính phủ cho các ngân hàng chính sách năm 2015. 

 

Trong đó, hạn mức bảo lãnh của Chính phủ phát hành trái phiếu chi Ngân hàng Phát triển Việt Nam tối đa là không quá 38.000 tỷ đồng; Ngân hàng Chính sách xã hội tối đa là không quá 15.000 tỷ đồng (đã bao gồm 5.500 tỷ đồng để trả nợ Kho bạc Nhà nước).

 

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu 2 ngân hàng này huy động đúng theo hạn mức nêu trên và sử dụng nguồn vốn cho vay theo nguyên tắc tập trung ưu tiên cho các chương trình quan trọng, nâng cao chất lượng tín dụng; sử dụng vốn có hiệu quả, tuân thủ đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

 

Cùng với đó, Ngân hàng Chính sách xã hội được giao bố trí nguồn vốn hoàn trả đủ nợ vay cho Kho bạc Nhà nước trong năm 2015 là 5.500 tỷ đồng để không ảnh hưởng đến tồn ngân của Ngân hàng Nhà nước, đồng thời phải cân đối nguồn vốn đảm bảo hoàn trả các khoản nợ ngân sách nhà nước khác.

H.B

ngocthanh