Quy định cụ thể các nội dung thanh tra chuyên ngành KH&ĐT

Đó là một trong những điểm nổi bật của Dự thảo Nghị định về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) được nhiều đại diện các Bộ, ngành quan tâm cho ý kiến tại Cuộc họp về Dự thảo Nghị định diễn ra ngày 10/7 tại Hà Nội.

Đó là một trong những điểm nổi bật của Dự thảo Nghị định về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) được nhiều đại diện các Bộ, ngành quan tâm cho ý kiến tại Cuộc họp về Dự thảo Nghị định diễn ra ngày 10/7 tại Hà Nội.

IMG

Ảnh: Lê Tiên

Theo đó, Dự thảo Nghị định (từ Điều 14 đến Điều 22) đã đưa ra những quy định chi tiết, cụ thể về các nội dung thanh tra ngành KH&ĐT, bao gồm thanh tra các lĩnh vực: quy hoạch, kế hoạch; phân bổ, quản lý và sử dụng vốn đầu tư phát triển; đấu thầu; đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài và đầu tư ra nước ngoài; quản lý, sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ và viện trợ phi chính phủ nước ngoài; quản lý và hoạt động đối với khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghệ cao và các loại hình khu kinh tế khác; doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh; hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã; thống kê. 

 

Quy định đầy đủ, kịp thời 

 

Về sự cần thiết phải ban hành Nghị định về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành KH&ĐT, theo ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp về Dự thảo Nghị định, trong quá trình triển khai thực hiện hoạt động thanh tra thời gian qua đã cho thấy Nghị định 148/2005/NĐ-CP quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra KH&ĐT đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập; đồng thời Luật Thanh tra năm 2010 và các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành KH&ĐT trong thời gian qua đã có những thay đổi đáng kể. Vì thế, cần phải ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 148/2005/NĐ-CP để thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các quy định của Luật Thanh tra 2010 và các văn bản pháp luật có liên quan, bảo đảm sự phù hợp với đặc thù quản lý nhà nước ngành KH&ĐT; đồng thời bảo đảm tính thống nhất của hoạt động thanh tra trong lĩnh vực KH&ĐT trên phạm vi cả nước. 

 

Theo Chánh Thanh tra Bộ KH&ĐT Trần Hồng Kỳ, Dự thảo Nghị định về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành KH&ĐT sau khi được ban hành sẽ xác định rõ nhiệm vụ của các cơ quan thanh tra ngành KH&ĐT, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; tạo thuận lợi cho việc dẫn chiếu, áp dụng trong quá trình thanh tra; tạo điều kiện để các cơ quan có thẩm quyền, các tổ chức, cá nhân trong xã hội giám sát, đánh giá được hoạt động của thanh tra ngành KH&ĐT; đồng thời thể hiện được tính công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý nhà nước. Trong quá trình soạn thảo Nghị định, Bộ KH&ĐT đã nghiên cứu, rà soát những nội dung có liên quan trong Dự thảo Nghị định để đảm bảo các quy định bám sát chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ, không để thiếu hoặc thừa các nội dung quản lý và được soạn thảo theo hướng đảm bảo tính ổn định cao.

 

Cần tăng cường nhân lực cho ngành thanh tra KH&ĐT

 

Hiện nay, đội ngũ nhân lực của ngành thanh tra KH&ĐT là rất mỏng, thiếu hụt về số lượng, không đáp ứng được yêu cầu thực tế nên hiệu quả của các đợt thanh tra, kiểm tra còn hạn chế, nhất là thanh tra ở các địa phương, trong khi các nội dung hoạt động thanh tra, kiểm tra của ngành KH&ĐT lại khá rộng. 

IMG

Ảnh: Đức Trung

Thống kê cho thấy, tính đến năm 2012, cả nước mới có 295 cán bộ thanh tra ngành KH&ĐT. Ông Nguyễn Thế Vinh, Phó Chánh Thanh tra Sở KH&ĐT Hà Nội cho rằng, để tăng cường chất lượng của các đợt thanh tra, kiểm tra, ngành KH&ĐT cần phải có những chính sách để có thể tăng cường nhân lực cho ngành thanh tra, bổ sung sự thiếu hụt về số lượng thanh tra hiện nay; đồng thời có kế hoạch để nâng cao năng lực, trình độ của các thanh tra viên.

 

Chính vì vậy, Dự thảo Nghị định về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành KH&ĐT lần này (Khoản 2 Điều 34) quy định: “Chủ tịch UBND cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo Giám đốc Sở KH&ĐT kiện toàn tổ chức, đảm bảo biên chế của Thanh tra Sở KH&ĐT tối thiểu bằng bình quân biên chế của các phòng, đơn vị khác thuộc Sở KH&ĐT; đảm bảo kinh phí, biên chế, trang bị kỹ thuật, trang phục và các điều kiện cần thiết khác cho hoạt động của thanh tra Sở KH&ĐT…”. 

 

Theo ông Trần Hồng Kỳ, quy định như trong Dự thảo Nghị định là để nâng cao trách nhiệm của UBND cấp tỉnh; tạo sự linh hoạt, chủ động trong việc bố trí lực lượng cho Thanh tra các Sở KH&ĐT trong chỉ tiêu biên chế được giao của tỉnh, của Sở KH&ĐT. 

 

Theo Dự thảo Nghị định về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành KH&ĐT (Điều 16) thì nội dung thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực đấu thầu bao gồm: Thanh tra việc chấp hành các quy định trong ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu, lựa chọn nhà đầu tư; thanh tra việc chấp hành các quy định trong công tác đào tạo về đấu thầu; thanh tra việc chấp hành các quy định trong xây dựng, phê duyệt kế hoạch đấu thầu, kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư; thanh tra việc chấp hành các quy định trong lựa chọn nhà thầu, lựa chọn nhà đầu tư và thanh tra việc chấp hành các quy định khác của pháp luật về đấu thầu.

 

Bích Thảo

ngocthanh