Quốc hội thảo luận về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Ngày 5/11, Quốc hội thảo luận về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tập trung về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau và Dự thảo Nghị quyết về việc thi hành Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi năm 2013).

Ngày 5/11, Quốc hội thảo luận về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tập trung về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau và Dự thảo Nghị quyết về việc thi hành Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi năm 2013).

 

Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trên cơ sở ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ được Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý trình bày trước phiên thảo luận toàn thể của Quốc hội về nội dung này. Theo Báo cáo, nhiều nội dung được giữ nguyên như dự thảo, trong đó có kiểm soát quyền lực nhà nước, vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, quyền công dân, thu hồi đất, sở hữu đất đai…

 

Một trong những nội dung được quan tâm là có nên quy định vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, ông Phan Trung Lý cho biết, qua thảo luận tại tổ, đa số ý kiến tán thành với quy định về thành phần kinh tế trong Dự thảo, nhưng đề nghị phân biệt rõ giữa “kinh tế nhà nước” và “doanh nghiệp nhà nước”. Ý kiến khác băn khoăn về quy định “kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo” vì mâu thuẫn với quy định tại khoản 2  Điều 54 Dự thảo “các thành phần kinh tế bình đẳng”, có ý kiến đề nghị bổ sung vào Dự thảo quy định về các thành phần kinh tế cụ thể.  

 

Tuy nhiên, quan điểm của Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp là việc khẳng định vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước nhằm thể hiện bản chất chế độ kinh tế của Nhà nước ta, thể hiện rõ định hướng xã hội chủ nghĩa và vai trò của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở nước ta. Hơn nữa, “kinh tế nhà nước” là một khái niệm rộng, chứ không đồng nhất kinh tế nhà nước với doanh nghiệp nhà nước. Việc quy định “kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo” không mâu thuẫn với nguyên tắc bình đẳng và cạnh tranh giữa các thành phần kinh tế.  

 

Bên cạnh nội dung này, quy định về sở hữu đất đai cũng được Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp đề nghị giữ nguyên như Dự thảo, không quy định đa sở hữu về đất đai hoặc có sở hữu nhà nước và sở hữu tập thể về đất đai. Bởi vì, sở hữu toàn dân về đất đai là quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã được xác định trong Hiến pháp năm 1980, Hiến pháp năm 1992. Vấn đề sở hữu về đất đai không chỉ là vấn đề kinh tế mà còn là vấn đề chính trị - xã hội quan trọng. 

 

Đa số ý kiến thảo luận cơ bản nhất trí với Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 do Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp trình ra Quốc hội lần này. Đặc biệt, chủ trương giữ nguyên tên nước, khẳng định bản chất và mô hình tổ chức nhà nước xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Việt Thắng

ngocthanh