Quảng Ninh: Hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất, mặt nước

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Quyết định số 3333/2014/QĐ-UBND về việc quy định trình tự, thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất, mặt nước; công tác quản lý đầu tư phát triển đô thị, dự án phát triển nhà ở trên địa bàn Tỉnh.

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Quyết định số 3333/2014/QĐ-UBND về việc quy định trình tự, thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất, mặt nước; công tác quản lý đầu tư phát triển đô thị, dự án phát triển nhà ở trên địa bàn Tỉnh. 

IMG

Các dự án có sử dụng đất, mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh phải thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, hoặc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư các dự án có sử dụng đất

 Ảnh: LTT

 

Đối tượng áp dụng là nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài hoạt động đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; các tổ chức, cá nhân có liên quan, tham gia vào hoạt động quản lý đầu tư, xây dựng, quy hoạch xây dựng, quản lý đất đai và môi trường; quản lý đầu tư phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

 

Về nguyên tắc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án, Quyết định quy định, các dự án có sử dụng đất, mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh phải thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, hoặc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư các dự án có sử dụng đất, hoặc xét chọn và chỉ định nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, quy hoạch, xây dựng, đất đai và các văn bản pháp luật khác có liên quan. 

 

Các trường hợp áp dụng hình thức đấu thầu là các dự án có sử dụng đất nằm trong phạm vi nội thị của thị xã nhưng không thuộc trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất (không nằm trong danh mục các dự án đấu giá) và có từ 2 nhà đầu tư trở lên quan tâm đăng ký tham dự; các dự án do nhà đầu tư đề xuất, trong thời hạn công bố có từ 2 nhà đầu tư quan tâm đăng ký tham dự. Đối với trường hợp dự án do nhà đầu tư đề xuất, tỉnh Quảng Ninh sẽ tổ chức lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết, lập hồ sơ mời thầu và tổ chức đấu thầu; nhà đầu tư sau khi được lựa chọn thông qua đấu thầu sẽ bỏ tiền bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB); sau khi bồi thường GPMB xong, nhà đầu tư sẽ được giao đất hoặc cho thuê đất để thực hiện dự án (các tiêu chí đấu thầu sẽ được công khai cụ thể trong từng dự án); UBND cấp huyện - nơi có dự án có trách nhiệm tổ chức GPMB.

 

Quyết định nêu trên cũng quy định, việc lựa chọn chủ đầu tư dự án đầu tư phát triển đô thị, dự án phát triển nhà ở bằng vốn ngoài ngân sách được thực hiện thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án, chỉ định chủ đầu tư theo các quy định của pháp luật về đất đai, nhà ở, đấu giá, đấu thầu và pháp luật có liên quan. UBND Tỉnh quyết định lựa chọn chủ đầu tư sau khi có kết quả đấu giá quyền sử dụng đất, báo cáo kết quả lựa chọn nhà đầu tư, báo cáo kết quả chỉ định nhà đầu tư.

 

Quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2015 và thay thế các Quyết định sau của UBND tỉnh Quảng Ninh: Quyết định số 3288/2012/QĐ-UBND ngày 12/12/2012 về việc quy định trình tự, thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư các dự án phát triển kinh tế - xã hội có sử dụng đất, mặt nước; công tác quản lý đầu tư phát triển đô thị trên địa bàn Tỉnh; Quyết định số 999/2013/QĐ-UBND ngày 15/4/2013 về việc quy định tạm thời để xác định các dự án được giao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất trên địa bàn Tỉnh; Quyết định số 1227/QĐ-UBND ngày 10/5/2013 về việc sửa đổi một số điều của Quyết định số 3288/2012/QĐ-UBND (Điểm k Khoản 2 Điều 37; Khoản 1 và Khoản 2 Điều 58; Khoản 2 Điều 60).

 Lê Xuân  

ngocthanh