Quảng Bình chấn chỉnh công tác giám sát, đánh giá đầu tư

(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Bình vừa có công văn chấn chỉnh công tác giám sát, đánh giá đầu tư các dự án trên địa bàn Tỉnh. Theo đó, UBND Tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương, các chủ đầu tư dự án thực hiện nghiêm quy định về chế độ báo cáo giám sát đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công.

UBND tỉnh Quảng Bình giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện chế độ báo cáo giám sát đầu tư các dự án nêu trên; tham mưu, đề xuất xử lý trách nhiệm các đơn vị không thực hiện nghiêm túc công tác báo cáo, giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định hiện hành.    

Hồng Lựu