Quản lý tốt quá trình đầu tư công ở tất cả các khâu

Cần xây dựng dự án Luật Đầu tư công với phạm vi điều chỉnh bao quát việc quản lý đầu tư từ ngân sách nhà nước, khắc phục những bất cập trong quản lý đầu tư công như: đầu tư dàn trải, suất đầu tư cao, chất lượng và hiệu quả thấp, lãng phí...

Cần xây dựng dự án Luật Đầu tư công với phạm vi điều chỉnh bao quát việc quản lý đầu tư từ ngân sách nhà nước, khắc phục những bất cập trong quản lý đầu tư công như: đầu tư dàn trải, suất đầu tư cao, chất lượng và hiệu quả thấp, lãng phí, trách nhiệm của người quyết định đầu tư và chủ đầu tư không rõ ràng… nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư công là kết luận mới đây của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về dự án Luật Đầu tư công tại Thông báo số 228/TB-VPCP ngày 2/7/2013 của Văn phòng Chính phủ.

IMG

Ảnh: Tiên Giang

Theo đó, sau khi chủ trì cuộc họp về dự án Luật Đầu tư công và nghe ý kiến của  các Phó Thủ tướng, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ và lãnh đạo các bộ, ngành liên quan, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận: “Mục tiêu của dự án Luật Đầu tư công là quản lý tốt hơn quá trình đầu tư công ở tất cả các khâu, góp phần thúc đẩy tái cơ cấu đầu tư công và tái cơ cấu nền kinh tế theo chủ trương của Đảng và Nhà nước. Dự án Luật cần được xây dựng trên cơ sở kế thừa những quy định còn phù hợp của pháp luật hiện hành về đầu tư công, bổ sung các quy định phù hợp với yêu cầu quản lý đầu tư công trong điều kiện, tình hình mới, đặc biệt là quán triệt nội dung Chỉ thị 1792/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và trái phiếu chính phủ.

 

Thông báo nêu rõ, dự án Luật Đầu tư công không điều chỉnh việc quản lý đối với các dự án có thu hồi vốn như dự án BOT, BT, BTO…

 

Về quan hệ giữa Luật Đầu tư công và các luật khác, theo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, trong quan hệ với Luật Ngân sách nhà nước, dự án Luật Đầu tư công cần quy định theo hướng điều chỉnh các chương trình, kế hoạch đầu tư công và dự án đầu tư công từ khâu phê duyệt chủ trương đầu tư đến thẩm định, quyết định và thực hiện dự án trên cơ sở phù hợp với kế hoạch tài chính trung hạn cũng như dự toán ngân sách hàng năm. 

 

Với Luật Xây dựng, dự án Luật Đầu tư công điều chỉnh toàn diện các giai đoạn của quá trình đầu tư công từ lập, thẩm định, phê duyệt dự án đến thực hiện dự án đầu tư, bao gồm dự án đầu tư không có xây dựng công trình và dự án đầu tư có xây dựng công trình. Trong khi đó, Luật Xây dựng không điều chỉnh việc phân bổ vốn và quản lý vốn đầu tư mà tập trung điều chỉnh các vấn đề có tính chất kỹ thuật chuyên ngành trong quản lý xây dựng như tiêu chuẩn, quy phạm, quy hoạch, thiết kế xây dựng, thi tuyển kiến trúc, định mức, đơn giá xây dựng, tổng dự toán, bảo đảm chất lượng, an toàn của công trình xây dựng.

 

Đối với Luật Quản lý nợ công, cần tiến hành rà soát để bổ sung vào dự án Luật Đầu tư công những quy định còn thiếu về chính sách quản lý nợ công có liên quan đến đầu tư công, về bảo đảm an toàn nợ quốc gia và tuân thủ chiến lược nợ quốc gia trên cơ sở phù hợp với quy định của Luật Quản lý nợ công.

 

Thông báo cũng nêu rõ, dự án Luật Đầu tư công cần bổ sung quy định quá trình lập dự án đầu tư công phải xác định chi phí đầu tư và chi phí dự kiến cho quá trình khai thác, vận hành dự án đầu tư công. Việc quản lý các chi phí này sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật tương ứng tùy thuộc vào nguồn vốn chi đầu tư hay vốn sự nghiệp.

IMG

Ảnh: LTT

Về chương trình, kế hoạch đầu tư công, dự án Luật Đầu tư công cần cân nhắc để có quy định chặt chẽ, rõ ràng về chương trình đầu tư công, trong đó có chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình mục tiêu khác theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, khắc phục tình trạng trùng lắp, lãng phí. Kế hoạch đầu tư công là kế hoạch trung hạn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính lập kế hoạch hàng năm. Các chương trình, kế hoạch đầu tư công phải phù hợp với kế hoạch tài chính trung hạn và dự toán ngân sách hàng năm. 

 

Theo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về dự án sử dụng nguồn vốn hỗn hợp, dự án Luật Đầu tư công điều chỉnh đối với các dự án có tỷ lệ tham gia vốn nhà nước từ 30% trở lên trong tổng vốn đầu tư của dự án, bảo đảm sự thống nhất với quy định của Luật Đấu thầu.

 

Thủ tướng Chính phủ cũng nhất trí với phương án của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định theo hướng các Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh không trực tiếp làm chủ đầu tư, trừ một số trường hợp đặc thù do Thủ tướng Chính phủ quyết định; đồng thời cần quy định rõ trách nhiệm của người quyết định đầu tư và trách nhiệm của chủ đầu tư.

 

Về tiến độ trình dự án Luật Đầu tư công, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các Bộ liên quan tiếp tục rà soát, tiếp thu ý kiến của các Bộ, loại bỏ các quy định mâu thuẫn, chồng chéo, hoàn thiện dự án Luật, trình Chính phủ xem xét trong tháng 7 này.

Bích Thảo

trungnam