Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực - Vinacomin

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực - Vinacomin thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực - Vinacomin thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

 

Theo đó, Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP (tên giao dịch quốc tế Vinacomin) kế thừa các quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của Tổng công ty Điện lực - Vinacomin trước khi chuyển đổi; được tiếp tục kinh doanh các ngành, nghề mà Tổng công ty Điện lực - Vinacomin đang thực hiện và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.

 

Hình thức cổ phần hóa là kết hợp bán bớt phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp, đồng thời phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Tổng công ty có vốn điều lệ 6.800 tỷ đồng. 

 

Về cơ cấu cổ phần phát hành lần đầu, tổng số cổ phần là 680 triệu cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng. Trong đó, có 442 triệu cổ phần nhà nước, chiếm tỷ lệ 65% vốn điều lệ; 1.608.040 cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp, chiếm tỷ lệ 0,24% vốn điều lệ; 236.391.960 cổ phần được bán đấu giá công khai, chiếm 34,76%% vốn điều lệ.

 

Cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP là Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

TH-CD

ngocthanh