Phú Yên: Phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng

UBND tỉnh Phú Yên vừa phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn Tỉnh năm 2015.

UBND tỉnh Phú Yên vừa phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn Tỉnh năm 2015.

 

Theo Kế hoạch, trong năm 2015, 2 khu vực được lựa chọn đưa vào đấu giá quyền khai thác khoáng sản gồm: 1 khu vực sét gạch ngói, 1 khu vực đất san lấp và cả 2 khu vực đều chưa được thăm dò. 

 

Về thời gian thực hiện, tháng 5/2015 sẽ đấu giá điểm mỏ sét gạch ngói xóm Bình Ngọc, thôn Đá Mài, xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa; tháng 8/2015 sẽ đấu giá điểm mỏ đất san lấp Đồng Lò Gạch, thôn Ngân Điền, xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa. Việc tổ chức phiên đấu giá và kinh phí thực hiện theo quy định của Nghị định số 22/2012/NĐ-CP và Thông tư Liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC.

 

Liên quan tới việc tổ chức đấu giá, UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu các Sở và cơ quan liên quan phải thông báo công khai các khu vực đưa ra đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND Tỉnh năm 2015, các thông tin về phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản, thông tin cơ bản về địa chất và khoáng sản đã điều tra, đánh giá. Xây dựng phương án, bước giá, xác định giá khởi điểm đấu giá quyền khai thác khoáng sản cho các khu vực đấu giá theo quy định. Lập hồ sơ mời đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định tại Điều 15 của Nghị định số 22/2012/NĐ-CP; tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định hiện hành. Trong đó, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thuê tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp của Nhà nước (Trung tâm Bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp Phú Yên) theo quy định.

 

Mục đích của việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản này là nhằm quản lý, khai thác và sử dụng hợp lý, tiết kiệm, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững, tăng hiệu quả kinh tế, giảm thiểu các tác động đến môi trường. Đồng thời phát huy tiềm năng khoáng sản, thu hút đầu tư khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản tại địa phương, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Lê Xuân

 

ngocthanh